ECTS Administracja – studia I stopnia

ECTS Administracja – studia I stopnia

Część II

Informacje o programie i planie studiów

 

Kierunek studiów: Administracja – studia I stopnia

Specjalności: administracja publiczna, administracja gospodarcza

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

Poziom kwalifikacji: Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości.

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów lub na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (D.U. 2018 r. poz. 2218)

Profil kształcenia: praktyczny

Efekty uczenia się: 

Wiedza: absolwent zna elementarną terminologię stosowaną w administracji publicznej i gospodarczej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie również w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, zna struktury organów i instytucji z dziedziny administracji publicznej, zna zasady logiki, organizacji i zarządzania, zna i rozumie zależności między działami  administracji, a innymi naukami na poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną pracę ze specjalistami z innych dziedzin nauki, zna historię ewolucji ustrojów państwowych, instytucji prawa i jego źródeł, w tym prawa międzynarodowego i UE, ma wiedzę o normach regulujących zagadnienia związane z pozycją prawną obywateli oraz pracowników administracji ich postaw i uwarunkowań funkcjonalnych, rozumie wpływ norm na funkcjonowanie społeczeństwa, organów publicznych i instytucji, ma wiedzę na temat instytucji i konstrukcji prawnych z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, oraz procedur sądowych i administracyjnych.

Umiejętności: absolwent posiada praktyczną umiejętność wykorzystywania nabytej wiedzy w celu analizowania motywów, zachowań, działań, oraz zapobiegania zjawiskom i zdarzeniom występującym w kontekście działalności podmiotów zaangażowanych w proces kreacji i funkcjonowania administracji, posługuje się orzecznictwem sądowym, literaturą o charakterze dogmatycznym, bazami danych, studiami praktycznego przypadku, rozwiązuje problemy (kazusy) wymagające zastosowania wiedzy specjalistycznej i interdyscyplinarnej, posiada umiejętność spójnego, logicznego, merytorycznego myślenia i wypowiedzi w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z dziedziny administracji z wykorzystaniem wiedzy teoretyczno-praktycznej również w powiązaniu i odniesieniu do innych dyscyplin nauki, dokonuje identyfikacji strategii argumentacyjnych, posiada umiejętność prezentacji własnych tez, poglądów, sugestii, wątpliwości.

Kompetencje społeczne: absolwent ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, posiada predyspozycje do działania w zespole i do kierowania nim (ze szczególnym uwzględnieniem niewielkich zespołów ludzkich), ma umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów merytorycznych, etycznych, społecznych związanych z własną i cudzą pracą, ma zdolność do występowania w imieniu i na rzecz podmiotów publicznych, a także osób trzecich, ma kompetencje poszukiwania rozwiązań kompromisowych w sytuacjach konfliktowych, w szczególności zdolność do prowadzenia mediacji i negocjacji, przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny.


Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną.  Absolwent posiada wiedzę z zakresu ustroju, kompetencji oraz zasad funkcjonowania administracji. W szczególności wiedza ta obejmuje zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Absolwent zna kompetencje organów administracji publicznej oraz zasady funkcjonowania państwa. Posiada wiedzę prawniczą w zakresie wszystkich dziedzin prawa, potrafi rozpoznawać i rozwiązywać problemy natury prawnej. Wiedza prawnicza obejmuje zagadnienia dotyczące prawa karnego, cywilnego i administracyjnego w zakresie materialnym i formalnym. Ponadto wiedza prawnicza absolwenta obejmuje niezwykle istotne ze względu na administrację publiczną zakresy takie jak prawo europejskie czy  bezpieczeństwo publiczne. Absolwent posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent powinien znać język  obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Ponadto absolwent zna techniki organizacji, potrafi przeprowadzać procesy decyzyjne w różnych rodzajach organizacji. Absolwent potrafi tworzyć i usprawniać schematy organizacyjne oraz procedury postępowania w każdej sferze administrowania, ma  również wiedzę informatyczną, która jest niezbędna w zakresie podejmowania aktywności zawodowej.

Absolwent ma kompleksową wiedzę dotycząca funkcjonowania podmiotów gospodarczych zarówno w sferze prawa, administracji jak i ekonomii. Absolwent jest przygotowany do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w każdej formie. Zna zasady ekonomii, potrafi pozyskać wsparcie dla działalności gospodarczej oraz zna prawne ograniczenia dotyczące rodzajów działalności gospodarczej.

Absolwent ma również wiedze dotyczącą zagadnień społecznych, socjologicznych i psychologicznych. Wiedza ta może być wykorzystywana zarówno w sferze administracji, gospodarki i pozarządowej.

Absolwent ma kompetencje w zakresie podjęcia pracy w jednostkach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych. Zakres przedmiotów daje mu kompetencje i umiejętności dotyczące przede wszystkim technik prawodawczych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania si  z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania si  dostępnymi  środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.

Absolwent jest przygotowany do: wydawania decyzji administracyjnych, interpretacji aktów prawnych, sporządzania aktów prawa miejscowego, sporządzania umów z zakresu prawa cywilnego jak i prawa administracyjnego, sporzą-dzania regulaminów, aktów nadzoru, protokołów kontroli oraz prowadzenia postępowania administracyjnego. Kompetencje te mogą być wykorzystane zarówno na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego jak i wszelakich jednostkach administracji publicznej czyli zarówno jednostkach administracji rządowej, funduszach i agencjach państwowych.  Wiedza i kompetencje absolwenta pozwalają mu również na pracę w tzw. administracji bezpieczeństwa publicznego jak policja, straż miejska czy służba celna. Przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w administracji publicznej będzie w szczególności dotyczyło specjalności administracja publiczna.

Kompetencje absolwenta administracji pozwalają mu również na podjęcie pracy w jednostkach gospodarczych oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Potrafi samodzielnie podjąć   i prowadzić  działalność   gospodarczą , wykazuje  się  znajomo ci  prawa i umiejętnością  jego stosowania w praktyce. W szczególności wiedzę i kompetencje w tym zakresie absolwent nabywa na specjalizacji gospodarczej. Bardzo ważne w tym zakresie są kompetencje związane z nabytą wiedzą prawniczą. Praca w podmiotach gospodarczych oprócz kompetencji organizacyjnych i decyzyjnych, które również nabywa absolwent na kierunku administracja, wiąże się z ciągłym wykorzystywaniem wiedzy i kompetencji prawniczych. Mowa tu przede wszystkim o znajomości funkcjonowania mechanizmów państwowych, administracji publicznej, która pełni funkcje reglamentacyjne i policyjno-kontrolne dla działalności gospodarczej. Niezwykle ważne jest również poznanie fiskalnych mechanizmów administracyjnych, które obecne są w podejmowaniu każdego rodzaju działalności oraz innych gałęzi prawa wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej takich chociażby jak prawo cywilne, prawo pracy, prawo ochrony zdrowia i ubezpieczeń  społecznych. Ponadto wielkie znaczenie  dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych ma poznanie prawa europejskiego oraz systemu wsparcia projektów unijnych, do czego również przygotowują studia administracji.

Dalsze możliwość kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe

Struktura programu studiów wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu).

Stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik studiów: dr Dariusz Chojecki