ECTS Administracja – studia II stopnia

ECTS Administracja – studia II stopnia

Część II

Informacje o programie i planie studiów

 

Kierunek studiów: Administracja – studia II stopnia

Specjalności: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – magister

Poziom kwalifikacji: kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Szczegółowe kryteria przyjęć: średnia ocen z przebiegu studiów I stopnia

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (D. U. 2018 r. poz. 2218).

Profil kształcenia: praktyczny

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą o administracji bezpieczeństwa wewnętrznego.  Absolwent posiada wiedzę z zakresu ustroju, kompetencji oraz zasad funkcjonowania administracji. W szczególności wiedza ta obejmuje zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Absolwent zna kompetencje organów administracji publicznej oraz zasady funkcjonowania państwa. Posiada wiedzę prawniczą w zakresie wszystkich dziedzin prawa, potrafi rozpoznawać i rozwiązywać problemy natury prawnej. Wiedza prawnicza obejmuje zagadnienia dotyczące prawa karnego, cywilnego i administracyjnego w zakresie materialnym i formalnym. Ponadto wiedza prawnicza absolwenta obejmuje niezwykle istotne ze względu na administrację publiczną zakresy takie jak prawo europejskie czy  bezpieczeństwo publiczne. Absolwent posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

Ponadto absolwent zna techniki organizacji, potrafi przeprowadzać procesy decyzyjne w różnych rodzajach organizacji. Tworzy i usprawnia schematy organizacyjne oraz procedury postępowania w każdej sferze administrowania. Dysponuje również wiedzą informatyczną, która jest niezbędna w zakresie podejmowania aktywności zawodowej.

Absolwent ma kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w jednostkach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych. Zakres przedmiotów daje mu kompetencje i umiejętności dotyczące przede wszystkim technik prawodawczych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się  z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się  dostępnymi  środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.

Specjalność administracja publiczna  odnosi się do tej część administracji, która koncentruje się na działalności państwa i samorządu terytorialnego. Studenci w ramach tej specjalności są przygotowani do pracy w administracji sądów i prokuratur, urzędach,  samorządowych i państwowych jednostkach organizacyjnych (np. w zakładach komunalnych, inspekcjach pracy, inspekcjach sanitarnych, strażach).

Specjalność administracja bezpieczeństwa wewnętrznego umożliwia absolwentowi uzyskanie wszechstronnego, kierunkowego wykształcenia i nabycia specjalistycznej wiedzy obejmującej  zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa, porządku publicznego,  problematyki przestępczości i terroryzmu oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Studenci w ramach tej specjalności mają perspektywę zatrudnienia w jednostkach odpowiedzialnych  za bezpieczeństwo wewnętrzne tj. Policja, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Straż Graniczna,  zespoły reagowania kryzysowego jak też publiczne i niepubliczne instytucje działające  na rzecz ochrony osób i mienia, administracja prywatna ( banki, zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, kancelarie adwokackie, komornicze, notarialne), agencje, fundacje i inne publiczne jednostki organizacyjne świadczące usługi publiczne lub zarządzające mieniem publicznym, własna działalność gospodarcza.

Dalsze możliwość kształcenia: studia podyplomowe, szkoła doktorska

Struktura programu studiów wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu).

Stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy magisterskiej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik studiów: dr Dariusz Chojecki