ECTS Edukacja artystyczna

ECTS Edukacja artystyczna

Część II

Informacje o programie i planie studiów

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

Poziom kwalifikacji: Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się kształcenie formalne potwierdzone świadectwem maturalnym, dyplomem zakończenia studiów lub odpowiednim wpisem do indeksu lub na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (D.U. 2018 r. poz. 2218)

Profil kształcenia: praktyczny

Efekty uczenia się: 

Wiedza: absolwent ma podstawową wiedzę o realizacji plastycznych prac artystycznych. Zna związane z nimi różnorakie elementy formy plastycznej, zasady kompozycyjne oraz ich semantyczne i wyrazowe właściwości. Ma szeroką orientację związaną z różnorakimi technikami i technologiami stosowanymi w sztukach plastycznych umożliwiającymi także realizację prac o praktycznym zastosowaniu. Zna podstawowe publikacje traktujące o warsztatowych problemach różnych dyscyplin artystycznych. Ma podstawową wiedzę o praktycznym, użytkowym wymiarze poszczególnych dyscyplin artystycznych. Zna i rozumie następujące pojęcia i zagadnienia estetyczne: sztuka, piękno, forma, twórczość, przeżycie estetyczne, artystyczny wyraz. Zna najważniejsze linie i okresy rozwoju głównych dziedzin i nurtów sztuk plastycznych, w tym nurtu utylitarnego sztuki i rozumie ich związki z czasowo zbieżnym kontekstem. Zna główne style i konwencje w sztuce oraz ich przeobrażenia oraz możliwe uwarunkowania. Zna podstawową terminologię służącą opisowi i interpretacji dzieła sztuki plastycznej. Wykazuje się znajomością i zrozumieniem podstawowych powiązań pomiędzy uzyskaną na studiach wiedzą o sztuce a pracami plastycznymi wykonywanymi w pracowniach artystycznych. Posiada pewien zakres wiedzy dotyczący finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodu artysty-plastyka. Zna najbardziej reprezentatywne publikacje związane z problematyką teorii i historii sztuki. Posiada niezbędną wiedzę do animacji kultury plastycznej.

Umiejętności: absolwent umie projektować i realizować własne koncepcje artystyczne, także o użytkowym charakterze i wyrażać je adekwatnymi środkami plastycznej wypowiedzi. Świadomie posługuje się narzędziami warsztatu plastycznego (rysunkowego, malarskiego, graficznego, rzeźbiarskiego, fotograficznego, medialnego). Umie świadomie posługiwać się właściwymi technikami i technologiami w realizacji prac plastycznych. Posiada umiejętność posługiwania się właściwą techniką i technologią cyfrową w trakcie realizacji prac artystycznych. Posiada umiejętności samodzielnego ćwiczenia i rozwijania szeroko rozumianego warsztatu plastycznego umożliwiającego własny rozwój artystyczny. Posiada umiejętność eksperymentowania w realizacji prac plastycznych. Świadomie interpretuje różnoraką rzeczywistość mogącą być źródłem kreacji plastycznej. Wykazuje się umiejętnością kreacji artystycznej opartej o rozpoznaną  specyfikę  własnej wyobraźni. Umie współdziałać w różnych zakresach w realizacji prac plastycznych z innymi osobami, także nie będącymi artystami-plastykami. Potrafi wypowiadać się swobodnie i komunikatywnie (ustnie i pisemnie) na określony temat z zakresu różnych dziedzin twórczości plastycznej. Przygotowując wypowiedzi umie korzystać z różnych źródeł informacji, a także korzystać z podstawowych ujęć teoretycznych związanych z problematyką wypowiedzi. Ma umiejętności językowe w zakresie sztuki plastycznej zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi w zrozumiały i interesujący sposób zaprezentować publicznie, także z wykorzystaniem współczesnych technologii, własne projekty i dokonania artystyczne.

Kompetencje społeczne: absolwent rozumie potrzebę uczenia się i pogłębiania doświadczeń artystycznych przez całe życie. Jest zdolny do podjęcia samodzielnych, niezależnych projektów artystycznych opartych na umiejętnościach samodzielnego zbierania, analizowania i interpretowania różnorakich informacji, wewnętrznej motywacji i umiejętności organizacji pracy. Potrafi efektywnie wykorzystywać różnorakie stany psychiczne i mechanizmy psychologiczne własne oraz innych osób w podejmowanych działaniach o charakterze pedagogicznym i artystycznym. wykazuje umiejętność samooceny. Jest zdolny do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób. Jest zdolny do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą. Posiada umiejętność pracy zespołowej w realizacji projektów i działań o charakterze pedagogicznym i artystycznym. Jest zdolny do negocjowania, integracji i organizowania zaplanowanych przedsięwzięć. Wykazuje wrażliwość na sztukę i ma świadomość jej fundamentalnej, kulturotwórczej roli. Jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. Uczestniczy w życiu kulturalnym i artystycznym swojego regionu korzystając z różnych jego form.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci specjalności zdobywają pogłębioną  wiedzę i profesjonalne umiejętności w zakresie sztuk plastycznych.  Pozwala to na funkcjonowanie w roli samodzielnych twórców oraz uczestników i animatorów  kultury współczesnej. Te kompetencje umożliwiają podjęcie pracy m.in. w domach kultury, muzeach i galeriach sztuki, a także z powodzeniem prowadzić  własną firmę świadczącą szeroko rozumiane i różnorodne usługi o charakterze artystycznym.

Dalsze możliwości kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe.

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: opisy przedmiotów ECTS

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i realizacja wymagań określonych programem zajęć. Zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Przedmioty zakończone egzaminem wymagają wcześniejszego ich zaliczenia. Egzamin przeprowadza (oraz ustala jego formę) nauczyciel prowadzący wykład z danego przedmiotu. Stosuje się następującą skalę ocen (biorąc pod uwagę stopień osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, dotyczących wiedzy i umiejętności oraz w ramach osiągnięcia i nie osiągnięcia kompetencji społecznych): bardzo dobry (5,0), plus dobry (4,5), dobry (4,0), plus dostateczny (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). Każdy nauczyciel formułuje szczegółowe kryteria oceny w ramach prowadzonego przez siebie przedmiotu i każdej jego formy, a student zostaje z nimi zaznajomiony. Ten sposób oceniania jest stosowany zarówno podczas zaliczeń, jak i egzaminów.

Wymogi związane z zakończeniem studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów, uzyskanie pozytywnej oceny artystycznej i teoretycznej pracy dyplomowej dokonanej przez promotorów i recenzentów tych prac (dyplom jest dwuczęściowy), uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik programu studiów: dr inż. arch Joanna Sokołowska-Moskwiak