ECTS Pielęgniarstwo – studia II stopnia

ECTS Pielęgniarstwo – studia II stopnia

Część II

Informacje o programie i planie studiów

Kierunek studiów: Pielęgniarstwo – studia II stopnia

Specjalności: brak

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – magister pielęgniarstwa

Poziom kwalifikacji: kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Szczegółowe kryteria przyjęć: średnia ocen z przebiegu studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (D. U. 2018 r. poz. 2218), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (D. U. 2019 r. poz. 1573).

Profil kształcenia: praktyczny

Sylwetka absolwenta:

Absolwent dysponuje szczegółową wiedzą z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych. Posiada wiedzę w zakresie regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu. Posługuje się kompleksową wiedzą i umiejętnościami z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu dotyczącymi świadczenia zindywidualizowanej, holistycznej opieki nad pacjentem w zakresie pielęgniarstwa, organizowania, koordynowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, profesjonalnej współpracy z członkami zespołu interdyscyplinarnego w zakresie doskonalenia jakości opieki, przeprowadzania i wdrażania działań edukacji prozdrowotnej, wprowadzania innowacyjnych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz prowadzenie i uczestniczenie w badaniach naukowych służących rozwojowi  pielęgniarstwa. Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

 

Potrafi z empatią i należytym szacunkiem porozumieć się z pacjentem oraz jego rodziną, jest świadomy czynników wpływających na reakcje własne, pacjenta i jego bliskich. Zdaje sobie sprawę z konieczności stałego, ustawicznego kształcenia się.

Dalsze możliwość kształcenia: studia podyplomowe, szkoła doktorska

Struktura programu studiów wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu).

Stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy magisterskiej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik studiów: dr Andrzej Samołyk