ECTS Wychowanie fizyczne

ECTS Wychowanie fizyczne

Część II
Informacje o programie i planie studiów

Kierunek: Wychowanie fizyczne

Specjalności: instruktorsko – trenerska,  trener personalny, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

(w zależności od wybranej specjalności: instruktor wybranej dyscypliny sportu)

Poziom kwalifikacji: Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego wykształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (D.U. 2018 r. poz. 2218)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (D.U. 2019 r. poz. 1450).

Profil kształcenia: praktyczny

Efekty uczenia się: 

Wiedza: absolwent zna podstawową terminologię z zakresu kultury fizycznej, ma wiedzę dotyczącą rozwoju psychofizycznego i motorycznego dzieci i młodzieży, zna sposoby diagnozowania ucznia, grupy i środowiska wychowawczego, posiada wiedzę dotyczącą planowania i efektywnego prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i sportu szkolnego, zna aktualne uwarunkowania prawne dotyczące programowania, prowadzenia zajęć oraz oceniania ucznia, zna przepisy dotyczące bezpieczeństwa w zakresie wychowania fizycznego.

Umiejętności:  absolwent potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną (z zakresu kultury fizycznej oraz powiązanych z nią dyscyplin) do diagnozowania, projektowania i realizowania działań w celu podniesienia efektywności własnej pracy jako nauczyciela, instruktora oraz organizatora turystyki i rekreacji, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w pracy zawodowej, korzystając z różnych źródeł, a także nowoczesnych technologii, posiada i wykorzystuje podstawowe umiejętności badawcze w odniesieniu do wybranego obszaru nauk o kulturze fizycznej; potrafi opracować i zaprezentować wyniki, opracować wnioski oraz wskazywać kierunki dalszych poszukiwań, ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi używać języka specjalistycznego, porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów oraz technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dyscyplin nauki o kulturze fizycznej, jak również z odbiorcami spoza grona specjalistów, potrafi wyszukiwać i wykorzystywać informacje dotyczące możliwości pozyskiwania środków przeznaczonych na wsparcie własnej działalności jako nauczyciela, instruktora oraz organizatora turystyki i rekreacji.

Kompetencje społeczne: absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, samodzielnie wyznacza kierunki rozwoju osobistego, jest przekonany do systematycznego doskonalenia zawodowego. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w zakresie aktywności fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i poza nim, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością i konsekwencją w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne po ukończeniu 3-letnich studiów pierwszego stopnia dysponuje wszechstronną wiedzę w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, posiada gruntowną znajomość metod diagnozy i prognozy oraz umiejętność programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego, kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i promocji zdrowia.

Realizacja modułu kształcenia pedagogicznego rozpoczyna przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. Moduł ten umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do nauczania języka obcego. Studenci osiągają efekty uczenia się z zakresu psychologii, pedagogiki, podstaw dydaktyki, emisji głosu, dydaktyki nauczania języka obcego oraz praktyki zawodowej,  uzyskując przygotowanie pedagogiczne.

W trakcie studiów studenci mają możliwość wyboru specjalności.

            Absolwent po ukończeniu specjalności Trener personalny posiada dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i realizacji proces treningu personalnego osób, które chcą schudnąć, wymodelować sylwetkę, rozwinąć i utrzymać formę fizyczną. Posiada również przygotowanie do układania  planów treningowych, dostosowanych do poziomu możliwości, wydolności klienta, wieku, płci, przebytych chorób i urazów. Potrafi zaproponować modyfikację stylu życia w zakresie odżywiania i dbałości o własne ciało, organizuje proces treningowy i prowadzi jednostki treningowe. Absolwent jest także przygotowany do wspomagania procesu rekonwalescencji po kontuzjach i długich okresach bezruchu. Bierze odpowiedzialność za kondycję zdrowotną osób uczestniczących w treningu. Wdraża uczestników do prozdrowotnego stylu życia. Podejmowane czynności wykonuje w oparciu o rozległą wiedzę dotyczącą zasad teorii i metodyki sportu oraz biologicznych i psychospołecznych podstaw funkcjonowania człowieka. Po ukończeniu studiów może podjąć zatrudnienie w klubach fitness, siłowniach, studiach treningu personalnego, klubach sportowych, hotelach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, w świetlicach i młodzieżowych domach kultury, wszelkiego rodzaju placówkach kultury fizycznej oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

            Absolwent po ukończeniu specjalności Instruktorsko – Trenerskiej uzyskuje dodatkowe uprawnienia instruktorskie w  wybranych dyscyplinach sportu (m.in. fitness, siatkówka, zapasy, sporty walki, piłka nożna, pływanie). Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i realizacji proces treningowego w wybranych dyscyplinach, dostosowanych do poziomu możliwości, wydolności, wieku, płci. Może podjąć zatrudnienie w kubach sportowych, klubach fitness oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

            Absolwent po ukończeniu specjalności Gimnastyka Korekcyjno – Komensacyjna posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarach teoretycznym i praktycznym do prowadzenia zajęć w zakresie gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, wzbogaconej treściami fizjoterapeutycznymi. Specjalistyczna wiedza pozyskana w toku nauczania dotyczy m.in. umiejętności diagnozowania postaw ciała oraz stosowania metod, niwelujących wykrytą wadę w zakresie rehabilitacji oraz fizykoterapii. Może podjąć zatrudnienie w przedszkolach i szkołach podstawowych (w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej) lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dalsze możliwości kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe,

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu, stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskaniezaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, przewidzianych obozów programowych, praktyk zawodowych, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego,

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik programu studiów: dr Marek Sroka