Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych

RODO w PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych

 ZARZĄDZENIE NR 50/2018

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki
bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych

Na podstawie  art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183 z pózn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)oraz na podstawie  § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu zarządzam, co następuje:

 

§1

  1. Wprowadzam  Politykę bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Zgodnie z zaleceniami GIODO opublikowanymi na stronie  https://www.giodo.gov.pl/pl/222/9606 dokumenty Polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych należy traktować jako dokumenty wewnętrzne udostępniane jedynie ograniczonemu kręgowi osób np. tylko tym osobom, którym są  niezbędne w związku z powierzonymi im zadaniami.

Osoby, które dysponują wiedzą dotyczącą zasobów zabezpieczenia danych, są zobowiązane te informacje zachować w tajemnicy – zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych, a te informacje znajdują się w dokumentach.

 

 §2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.