Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

KOMUNIKAT REKTORA z dnia 4 września 2018 roku w sprawie posiedzenia Senatu Uczelni

Wejście główne - PWSZ Racibórz

KOMUNIKAT REKTORA z dnia 4 września 2018 roku w sprawie posiedzenia Senatu Uczelni

KOMUNIKAT

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 4 września  2018 roku

w sprawie posiedzenia Senatu Uczelni

Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 z pózn.zm.) oraz §25 ust.1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 15/2018  Senatu Uczelni z pózn.zm.), zwołuję posiedzenie Senatu Uczelni na dzień 26 września 2018 roku. Posiedzenie odbędzie się w sali 211 w budynku B,
o godzinie 12.00.

W związku z powyższym, w terminie 14 dni przed planowanym posiedzeniem Senatu, należy złożyć w Biurze Rektora projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem. Niezachowanie tego terminu skutkować będzie nieuwzględnieniem projektu uchwały na najbliższym posiedzeniu Senatu.

 

 REKTOR

dr hab.inż.arch. Ewa Stachura