Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 66/2018 REKTORA z dnia 4 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia terminu Inauguracji Roku Akademickiego

1507048088img_0590-

ZARZĄDZENIE NR 66/2018 REKTORA z dnia 4 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia terminu Inauguracji Roku Akademickiego

ZARZĄDZENIE NR 66/2018

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 4 września 2018 roku

w sprawie wyznaczenia terminu Inauguracji Roku Akademickiego

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz.U. 2017, poz. 2183 z pózn.zm)  § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Raciborzu (uchwała Senatu nr 15/2017 z pózn.zm.) oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu
7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1

  1. Wyznaczam termin Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, na dzień 4 października 2018 roku na godzinę 14.00.
  2. W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019 w dniu 4 października 2018 roku, wprowadzam w tym dniu od 13.30 do 17.30 godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

dr hab.inż.arch. Ewa Stachura