Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 117/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustanowienia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Kodeks etyki pracownika naukowego

ZARZĄDZENIE NR 117/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustanowienia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

ZARZĄDZENIE NR 117/2019

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia  18 grudnia 2019 roku

w sprawie ustanowienia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

Na podstawie art. 23 ust. ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018, poz. 1668 z pózn.zm.) oraz na podstawie, § 17 Statutu Uczelni

( uchwała nr 61/2019 Senatu Uczelni), §6 ust. 1 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu zarządzam co następuje:

§1

W dniu 20 grudnia 2019 roku ustanawiam godziny wolne od zajęć dydaktycznych od godziny 15.30.

§2

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

REKTOR

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura