Aktualności

AktualnościErasmus+Instytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychInstytut TechnikiKoronawirusStudent

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 w sprawie działań mających zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 w sprawie działań mających zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w PWSZ w Raciborzu

 

ZARZĄDZENIE NR  31/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 4 marca 2020 roku

w sprawie działań mających zapobieganie oraz przeciwdziałanie

 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Raciborzu

 

Na podstawie art. 23 ust. ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018, poz. 1668 z pózn.zm.) oraz w związku z § 17 pkt 2  Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 61/2019 Senatu Uczelni ), oraz na podstawie zarządzenia nr 29/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu,  zarządzam co następuje:

§1

  1. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS CoV-2 wszelkie wyjazdy i przyjazdy studentów oraz wszelkie wyjazdy i przyjazdy pracowników Uczelni zostają wstrzymane do odwołania ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Studenci i pracowniczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, którzy w ostatnich 7 dniach powrócili z zagranicy, przez okres 14 dni od powrotu do Polski są odpowiednio zwolnieni z osobistego udziału w zajęciach lub wykonywania pracy.
  3. Realizacja programów studiów powinna przebiegać w miarę możliwości pracy zdalnej, a ewentualne zaległości zostaną odrobione w terminie późniejszym.
  4. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują w miarę możliwości pracę zdalną.
  5. Zakres obowiązków pracy zdalnej ustalają i kontrolują bezpośredni przełożeni.

§2

  1. Przypominam, że w przypadku podejrzenia zakażania koronawirusem należy kontaktować się z właściwą wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz udać się do właściwego miejscowo oddziału zakaźnego (nie na SOR).
  2. Rekomenduję śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.