Aktualności

AktualnościEdukacja ArtystycznaInstytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychKoronawirusZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania PWSZ w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Uczelni

logo_ilustracja

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania PWSZ w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Uczelni

ZARZĄDZENIE NR 50/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 24 kwietnia 2020 roku

w sprawie ograniczenia  funkcjonowania

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

w celu przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

wśród społeczności Uczelni

 

Na podstawie art. 23 ust. ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2020, poz. 85 t.j.)  oraz na podstawie ustawy z  dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nim sytuacji kryzysowych , na podstawie ustawy o szczególnych warunkach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020, poz. 695), na podstawie §2 ust.2 , § 18 ust.2 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, w związku z § 17 ust.2, Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 61/2019 Senatu Uczelni ), zarządzam co następuje:

 

§1

  1. W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wprowadzam ograniczenie  działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu do dnia 20 czerwca 2020 roku, polegające  na wykonywaniu obowiązków pracowniczych pracowników Uczelni w formie zdalnej oraz na prowadzaniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. W związku z zapisami ust. 1, utrzymuję w mocy zapisy zarządzeń Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu numer:
  • 31/2020 w sprawie działań mających zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu;
  • 37/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2wśród społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu;
  • 38/2020 w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu;
  • 44/2020 w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS CoV-2;
  • 48/2020 w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu;
  • 47/2020 w sprawie określenia zadań i udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała) na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
  • 49/2020 w sprawie ustalenia warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowanego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stosuje się odpowiednio.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura