Aktualności

AktualnościKomunikaty prasowe

ZARZĄDZENIE NR 107/2020 Rektora z dnia 22 września 2020 roku w sprawie powołania Prorektora ds. organizacji w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 107/2020 Rektora z dnia 22 września 2020 roku w sprawie powołania Prorektora ds. organizacji w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 107/2020
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
z dnia 22 września 2020 roku
w sprawie powołania Prorektora ds. organizacji
w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z § 17 pkt 10 oraz § 21 ust. 2 oraz ust 5 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (Uchwała Senatu nr 61/2019 z dnia 25 września 2019 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję dra inż. Tomasza Czyszpaka na stanowisko Prorektora ds. organizacji w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

§ 2

            Do zadań Prorektora ds. organizacji należy:

 1. realizacja zapisów Strategii Uczelni w zakresie jej rozwoju;
 2. nadzór nad pracami prowadzonymi przez podległe jednostki organizacyjne zgodnie
  z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Uczelni;
 3. monitorowanie i optymalizacja funkcjonowania struktur organizacyjnych we współdziałaniu z Rektorem oraz Dyrektorem administracyjnym, w szczególności:
  a) opisu stanowisk pracy i ich wzajemnych relacji,
  b) zakresu czynności przypisanych do tych stanowisk,
  c) oceny pracochłonności wykonywanych czynności w ramach danego stanowiska,
  d) proponowania nowych rozwiązań organizacyjnych w ramach struktury Uczelni,
 1. przedstawianie prognoz oraz projektów rozwoju Uczelni w zakresie jej infrastruktury dydaktycznej i naukowej wraz z ich zabezpieczeniem finansowym;
 2. działania i inicjatywy w zakresie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych na rzecz Uczelni;
 3. współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi z otoczenia Uczelni w zakresie realizacji statutowych zadań Uczelni;
 4. zastępowanie Rektora podczas jego nieobecności, związanej z urlopem trwającym dłużej niż 14 dni robocze oraz nieobecnością spowodowaną chorobą trwająca dłużej niż 14 dni robocze, w zakresie zwykłego zarządu na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa;
 5. nadzór nad prowadzeniem spraw podległych jednostek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym, a w szczególności:
  a) weryfikacja i kontrola danych dotyczących procesu dydaktycznego w Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym kontrola danych wykorzystywanych do sprawozdawczości systemu POL-on oraz wykorzystywanych do sprawozdawczości GUS;
  b) podejmowanie decyzji w sprawie kalkulacji kosztów kształcenia w skali Uczelni oraz w rozbiciu na poszczególne kierunki studiów, z zachowaniem dyscypliny finansów publicznych i dokonania symulacji kalkulacji kosztów kształcenia na wszystkich kierunkach studiów
  c) przedstawianie Rektorowi propozycji wysokości stawek opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, wynikających z kalkulacji kosztów kształcenia.
 6. koordynowania prac instytutów oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie procesu dydaktycznego na wszystkich rodzajach studiów, w szczególności:
  a) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem, gromadzeniem, przechowywaniem, dokumentacji związanej z procesem dydaktycznym;
  b) przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w procesie kształcenia
  na wszystkich rodzajach studiów (uruchamiania nowych kierunków, specjalności, przedmiotów) oraz przedkładanie ich na posiedzeniach kolegium rektorskiego, a następnie na posiedzeniach Senatu.
  c) koordynacja programów studiów w instytutach oraz kontrola prawidłowej organizacji i przebiegu procesu kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i wewnętrznym
  d) nadzór nad realizacją zadań w Instytutach wynikających z Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 1. współpraca z Dyrektorem administracyjnym i Kwestorem w zakresie technicznej realizacji procesu dydaktycznego;
 2. koordynacja i integracja wszelkich działań i środków w celu utrzymania i rozwoju Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uczelni;
 3. koordynacja instytutowych zadań dotyczących kontroli i doskonalenia jakości kształcenia – w tym poświadczanie zgodności Instytutowych Systemów z Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 4. reprezentacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na zewnątrz, jako Uczelni czynnie zaangażowanej w promocję kreowania wysokiej jakości kształcenia;
 5. inicjowanie i prowadzenie współpracy z innymi ośrodkami dydaktycznymi i instytucjami zajmującymi się jakością kształcenia (w tym certyfikującymi i akredytującymi), a w szczególności:
  a) przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących doskonalenia procedur i instrukcji Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia;
  b) nadzorowanie stanu aktualności oraz wprowadzanie zmian do dokumentów systemowych;
  c) planowanie i nadzorowanie przeprowadzania audytów wewnętrznych;
  d) nadzorowanie wykonania i sprawdzenie skuteczności podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych;
  e) przygotowanie rocznego sprawozdania i raportów dla Rektora Uczelni;
  f) przeprowadzanie przeglądu funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu;
 1. współudział w przygotowywaniu dokumentów i wniosków dotyczących rozwoju Uczelni;
 2. nadzór nad organizacją pracy dyrektorów instytutów;
 3. realizacja innych zadań zleconych przez Rektora.

§ 3

Za realizację zadań i obowiązków wymienionych w §2 Pan dr inż. Tomasz Czyszpak  ponosi merytoryczną odpowiedzialność wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, a także z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 17.12.2004 r. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor PWSZ w Raciborzu
dr Paweł Strózik