Aktualności

AktualnościEdukacja ArtystycznaInstytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychInstytut TechnikiKoronawirusZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 104/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 104/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.22″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

 

ZARZĄDZENIE NR 104/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 17 września 2020 roku

 

w sprawie organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 17 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (Uchwała Senatu nr 61/2019 z dnia 25 września 2019 r. z późn. zm.) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

 1. W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w PWSZ w Raciborzu kształcenie studentów jest prowadzone w systemie hybrydowym (mieszanym).

2. System hybrydowy, o którym mowa w ust. 1, polega na realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a części w formie kontaktowej, tj. z bezpośrednim, fizycznym udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów.

3.  Zasady prowadzenia zajęć:

1) przysposobienie biblioteczne oraz obowiązkowe zajęcia z BHP dla studentów pierwszego roku odbywać się będą w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy Moodle.  Studenci zobowiązani są zaliczyć zajęcia z przysposobienia bibliotecznego oraz BHP jednorazowo w terminie do końca I semestru studiów (z wyłączeniem osób, które odbyły zajęcia z przysposobienia bibliotecznego i/lub BHP w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Raciborzu w ostatnich pięciu latach i kontynuują tu naukę),

2) wszystkie wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

 

3) zaleca się prowadzenia zajęć z lektoratów języka obcego, laboratoriów komputerowych, konsultacji, seminariów (w tym seminariów dyplomowych), ćwiczeń i zajęć projektowych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość,

 

4)  dopuszcza się prowadzenie części zajęć laboratoryjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

5) zajęcia w plenerze, praktyki zawodowe oraz zajęcia laboratoryjne inne niż laboratoria komputerowe, kluczowe dla realizacji odpowiednio programu studiów lub programu kształcenia i konieczne do uzyskania zakładanych w tym programie efektów uczenia się, a niemożliwe do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, są realizowane w systemie mieszanym, tj. część teoretyczna, przygotowanie i omówienie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a część praktyczna w formie kontaktowej.

 

4. Studenci i wykładowcy w celu realizacji kształcenia używają tylko adresów e-mailowych z domeny PWSZ:

1) wykładowcy: imię.nazwisko@pwsz.raciborz.edu.pl

2) studenci: nr_albumu@student.pwsz.raciborz.edu.pl

Niedopuszczalne jest wysyłanie materiałów na skrzynki poczty elektronicznej. Wykładowcy wszystkie materiały umieszczają na platformie Moodle pod odpowiednim kursem, z dostępem dla odpowiedniej grupy.

5. Rekomendowane oprogramowanie do komunikacji znajduje się na stronie uczelni w zakładce E-Nauka: https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/studia/enauka-pwsz-w-raciborzu/. Narzędziem komunikacji synchronicznej jest Microsoft Teams, a komunikacji asynchronicznej platforma Moodle. Zaleca się, aby kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywało się z zachowaniem synchronicznej interakcji, zgodnie z ustalonym planem zajęć oraz zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe, przy użyciu narzędzi komunikacji synchronicznej: Microsoft Teams. W przypadku korzystania z innego oprogramowania Uczelnia nie dostarcza licencji, jak również Dział Informatyki nie udziela wsparcia i pomocy.

6. W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, metody i techniki kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo.

7. Konsultacje są prowadzone w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i podanych do wiadomości studentów. W przypadku konsultacji zdalnych wykorzystuje się narzędzie komunikacji synchronicznej, tj. Microsoft Teams.

8. Zajęcia projektowe wymagające wykorzystania urządzeń i aparatury pomiarowej lub eksperymentalnej oraz laboratoria komputerowe wymagające użycia specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania mogą być prowadzone w formie kontaktowej.

9. Zajęcia z fakultetu wychowania fizycznego są prowadzone w formie określonej przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego. Kierownik jest obowiązany przekazać prorektorowi ds. dydaktyki i studentów wykaz zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych w formie kontaktowej dla poszczególnych grup wraz z miejscem odbywania się tych zajęć.

10. O ostatecznej formie prowadzenia zajęć (oprócz wykładów, przysposobienia bibliotecznego oraz zajęć z BHP) decydują dyrektorzy instytutów w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia. Wykaz zajęć prowadzonych zdalnie, dyrektorzy są zobowiązani dostarczyć do prorektora ds. dydaktyki i studentów najpóźniej do dnia 22 września 2020 r.

11. Kształcenie w formie kontaktowej jest prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne służby i organy państwowe realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego. Rozwiązania organizacyjne zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 mogą polegać w szczególności na:

 1. prowadzeniu zajęć w blokach dla określonej grupy studentów bądź wszystkich studentów danego roku studiów,

2. ograniczaniu możliwości tworzenia się skupisk osób w obiektach Uczelni z jednoczesnym zakazem zgromadzeń powyżej 35 osób,

3. organizacji wewnątrz obiektów Uczelni ruchu osób z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego oraz z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego w miejscach, gdzie jest to możliwe; pasy ruchu powinny zostać wyraźnie oddzielone na całej długości, z jednoczesnym wskazaniem obowiązującego kierunku ruchu,

4. ograniczeniu wstępu do obiektów Uczelni osobom trzecim,

5. zaleca się dezynfekcję pomieszczeń oraz stołów, a także wietrzenie pomieszczeń po opuszczeniu pomieszczenia przez grupę,

6. rekomenduje się prowadzenie w danym dniu wyłącznie jednej formy kształcenia dla danej grupy zajęciowej,

7. wyznaczeniu stałego pomieszczenia dydaktycznego, do którego zostanie przyporządkowana tylko jedna grupa zajęciowa, o ile jest to możliwe,

8. wprowadzeniu zakazu gromadzenia się na korytarzach, w ciągach komunikacyjnych oraz przed pomieszczeniami,

9. zapewnieniu środków do dezynfekcji rąk, w szczególności przy wejściach do obiektów Uczelni oraz w miejscach wyznaczonych do gromadzenia się osób,

10. umieszczeniu w miejscach ogólnodostępnych oraz w miejscach wyznaczonych do gromadzenia się osób wydruków decyzji, zaleceń i wytycznych wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne służby i organy państwowe realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego.

12. Studentkom w ciąży oraz studentom z niepełnosprawnościami przysługuje pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc w pomieszczeniu dydaktycznym oraz w dostępie do wykorzystywanych w trakcie zajęć urządzeń i aparatury pomiarowej lub eksperymentalnej bądź innego specjalistycznego sprzętu.

13. W celu zapoznania studentów pierwszego roku z organizacją kształcenia na studiach, ich adaptacji do środowiska akademickiego oraz zwiększenia poczucia przynależności do akademickiej wspólnoty, zaleca się przeprowadzenie dla tych studentów obowiązkowego spotkania organizacyjnego w grupach nie większych niż  35  osób.

 14. Wykaz zajęć prowadzonych zdalnie jest zaznaczony odpowiednio na planach zajęć studentów.

 

§ 2

Zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku formy stacjonarnej, każdorazowo należy ustalić termin oraz salę z Sekcją Planowania.

 

§ 3

Szczegółowe wytyczne dla poszczególnych grup stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 do zarządzenia

 W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się następujące obowiązki i wskazania dla poszczególnych grup:

 

Dla wszystkich grup:

 • często myj ręce wodą i mydłem (zgodnie  z instrukcją),
 • unikaj bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy i chorymi na koronowirusa,
 • unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Pomocne w tym celu jest noszenie maseczki,
 • zostań w domu, kiedy jesteś chory i osłabiony,
 • gdy kaszlesz lub kichasz, zasłoń twarz chusteczką. Gdy nie masz chusteczki, zasłoń usta łokciem,
 • czyść i dezynfekuj często dotykane przedmioty i powierzchnie za pomocą sprayu lub ściereczki,
 • poruszaj się po korytarzach w wyznaczonych kierunkach,
 • zakrywaj nos i usta w częściach wspólnych uczelni,
 • obowiązek niezwłocznego informowania Rektora Uczelni o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo  studentów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID – 19,
 • zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej  (m.in. maseczki, rękawiczki) zdejmuj z zachowaniem  ostrożności i wyrzuć do pojemnika wyposażonego w worek,
 • śledź na bieżąco informacje GIS, MZ oraz Władz Uczelni.

 

Wykładowcy:

 • jeśli jest to możliwe prowadzić zajęcia przy otwartych oknach i/lub drzwiach,
 • zwracać uwagę na przestrzeganie przez wszystkie osoby zasad sanitarno-epidemiologicznych,
 • w przypadku wyczerpania się płynu do dezynfekcji rąk w sali wykładowej powiadomić o tym fakcie pracownika z Punktu Informacji,
 • pozostawiać otwarte okna po zakończeniu zajęć,
 • obowiązek zakrywanie ust i nosa w częściach wspólnych ( tj. korytarze)

 

Studenci:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych (tj. korytarze). Maseczki należy  ściągać dopiero po zajęciu miejsca w sali,
 • w salach laboratoryjnych, komputerowych ubierać jednorazowe rękawiczki,
 • przestrzegać komunikatów umieszczonych na drzwiach, np. dotyczących liczby osób w pomieszczeniu, 
 • załatwiać wszystkie sprawy poprzez e-maila lub telefon a w ostateczności poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Studenta (DOS)

 

Pracownicy administracji:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych (tj. korytarze),
 • obowiązek dezynfekcji powierzchni płaskich i powierzchni dotykowych (klamki, wyłączniki) w zajmowanych biurach,
 • obowiązek stosowania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktu z petentem na zajmowanym stanowisku pracy.

 

Sekcja porządkowa Uczelni:

 • w ramach możliwości dezynfekować stoły po zmianie grupy w sali,
 • dezynfekować codziennie, a w razie potrzeby częściej ciągi komunikacyjne (podłogi, korytarze)
 • dezynfekować co najmniej dwa razy dziennie powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, wyłączniki), 
 • dezynfekować toalety,
 • uzupełniać płyny dezynfekujące w ramach potrzeby lub na wyraźną prośbę wykładowców,
 • stosować ozonowanie pomieszczeń laboratoryjnych i specjalistycznych tak często jak to jest możliwe.

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]