Aktualności

Aktualności

List JM Rektora PWSZ w Raciborzu, dr. Pawła Strózika do Społeczności Akademickiej.

logo_ilustracja

List JM Rektora PWSZ w Raciborzu, dr. Pawła Strózika do Społeczności Akademickiej.

Szanowni Państwo! Prosimy o zapoznanie się z listem JM Rektora PWSZ w Raciborzu dr. Pawła Strózika do Społeczności Akademickiej.


List JM Rektora PWSZ w Raciborzu, dr. Pawła Strózika do Społeczności Akademickiej.

Szanowni Państwo!

Minął pierwszy miesiąc sprawowania przeze mnie zaszczytnej funkcji Rektora PWSZ w Raciborzu. Był to okres wytężonej pracy, mający na celu przygotowanie Uczelni do nowego roku akademickiego. Mimo trudnych okoliczności, w jakich się znaleźliśmy, informuję, że zrealizowano obowiązki statutowe i Uczelnia z sukcesem rozpoczęła kolejny rok pracy. Było to możliwe dzięki Państwa zaangażowaniu i intensywnej pracy na każdym stanowisku w Uczelni. Za to wsparcie jestem Państwu bardzo wdzięczny! 

Niniejszym listem pragnę Państwa poinformować o sposobie rozwiązania sytuacji prawnej w związku ze stwierdzeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zajścia uchybień formalnych w przeprowadzonych w lipcu wyborach do Senatu, Kolegium Elektorów oraz na Rektora PWSZ w Raciborzu.

Przypomnę, że MNiSW wezwało do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych naruszeń poprzez podjęcie działań polegających na przeprowadzeniu ww. wyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), dalej „PSWN” oraz zgodnie z prawem wewnętrznym Uczelni.

Ze względu na powagę sytuacji, zachowanie ciągłości władzy i dobro całej naszej akademickiej społeczności podjąłem konieczne kroki mające na celu:

  1. uzyskanie merytorycznej interpretacji prawnej,
  2. przeprowadzenie działań mających na celu usunięcie wskazanych przez Ministerstwo formalnych uchybień.

W wyniku prac zespołu usunęliśmy naruszenia formalne i zrealizowaliśmy poprawę czynności odwracalnych. Niestety, nie wszystkie czynności można było skorygować, dlatego w celu zagwarantowania przeprowadzania wyborów zgodnie z zasadami określonymi w PSWN i statucie Uczelni wydaje się koniecznym ponowne przeprowadzenie wyborów do wcześniej wymienionych organów Uczelni.

Powtórzenie wyborów wynika z jeszcze jednej przyczyny. W toku analizy przebiegu głosowania powzięliśmy od firmy zarządzającej portalem głosuj24.pl informację, że podczas wyborów studentów elektorów w dniu 10 lipca 2020 r. z kilku adresów IP wykonano wielokrotnie głosowania. W związku z powyższym złożyłem do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wyborczego oraz przekazałem tę informację do Ministerstwa.

Chcemy, aby PWSZ w Raciborzu było Uczelnią wartości, zaufania, demokracji, a przede wszystkim przestrzegania prawa, dlatego podejmujemy trud przeprowadzenia ponownych wyborów i prosimy Państwa o zrozumienie i współpracę.

Szanowni Państwo!

Wiem, że wielu z Państwa zmartwią informacje zawarte w niniejszym piśmie. Apeluję jednak – myślmy pozytywnie i nie dajmy sobie odebrać nadziei, którą większość z nas wyraziła podczas aktu wyborczego w lipcu tego roku!  

Ze swojej strony gwarantuję Państwu przeprowadzenie ponownych wyborów z należytą starannością oraz w ścisłej  konsultacji z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dołożę wszelkich starań, aby proces wyborczy nie zakłócił sprawnego i dobrego funkcjonowania naszej Uczelni w obszarze dydaktyki, jak również zasad bezpieczeństwa wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii wirusa Covid-19. Tym bardziej, że Ministerstwo potwierdziło, że wszystkie działania realizowane obecnie przez Rektora i Senat są ważne i skuteczne.    

W pełni deklaruję uznanie autonomii Uczelnianej Komisji Wyborczej i wyrażam gotowość do stworzenia dogodnych warunków pracy UKW w Uczelni, aby zapewnić całej naszej akademickiej wspólnocie udział w wyborach na zasadach zgodnych z zasadami prawa oraz opartych na wartościach akademickich.

Wszelkie informacje organizacyjne, w tym kalendarz czynności wyborczych, zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższym możliwym terminie.

JM Rektor PWSZ w Raciborzu
dr  Paweł Strózik


Wersja PDF – kliknij tutaj, aby pobrać