Aktualności

Aktualności

Uchylenie decyzji Samorządu Studenckiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do RUSS i do Senatu w formie stacjonarnej

Uchylenie decyzji Samorządu Studenckiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do RUSS i do Senatu w formie stacjonarnej

Racibórz, dnia 14.10.2020 r.

Samorząd Studencki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu

Reprezentowany przez
Radę Uczelnianą
Samorządu Studenckiego
PWSZ w Raciborzu
Decyzja nr 1/10/2020
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
z dnia 14-10-2020

Na podstawie art. 110 ust. 8 w związku z art. 50 ust 1 oraz 51 ust 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U.2020.85 z późn. zm.),
w związku z § 28 ust. 9 pkt 1b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758) oraz art. 104 oraz 108 ust 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020, poz. 256)

Postanawiam:

  1. Uchylić decyzję Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego o przeprowadzeniu
    w dniu 21 października 2020 r. na terenie Uczelni wyborów uzupełniających do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w formie stacjonarnej.
  2. Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Z uzyskanych przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu informacji (zamieszczonych na stronie RUSS na portalu facebook.pl) wynika, że na dzień
21 października 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie na terenie Uczelni wyborów uzupełniających do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w formie stacjonarnej.

Aktualnie w Polsce trwa stan epidemii, a w ostatnich dniach notuje się znaczny wzrost zachorowań. Nadto w dniu 10 października 2020 roku na terenie całego kraju wprowadzono tzw. strefę żółtą, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne,
w tym zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób.

Mając na uwadze fakt, że prawo wyborcze posiada ponad 1300 studentów, a wybory zaplanowane są w jednym dniu, w ciągu 4 godzin zegarowych, Uczelnia nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas bezpośredniego oddawania głosów.

Ponadto, sposób przeprowadzania wyborów do Samorządu Studenckiego został wskazany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dokumencie z dnia 18 maja 2020 roku pt. „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni”. Zgodnie z zapisami powyższego aktu  organizowanie działalności Samorządu Studenckiego oraz prowadzenie wyborów do organów Samorządu Studenckiego powinno odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni. W tym miejscu wskazać należy, że Uczelnia jest w posiadaniu specjalistycznego narzędzia do przeprowadzenia głosowań/wyborów w drodze zdalnej – platforma głosuj24 i oczywiście udostępni to narzędzie do przeprowadzenia zaplanowanych przez Samorząd Studencki wyborów.

Zgodnie z treścią art. 50 ust 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rektor dbao utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni, nadto z art. 51 ust 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika obowiązek Rektora  do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 110 ust 8 Ustawy prawo
 o szkolnictwie wyższym i nauce uchylam decyzję Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego o przeprowadzeniu w dniu 21 października 2020 r. na terenie Uczelni wyborów uzupełniających do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w formie stacjonarnej.

Jednocześnie wypełniając zapisy art. 110 ust. 9 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mając na uwadze konieczność dotrzymania warunków uczestnictwa w wyborach wszystkich uprawnionych studentów, Uczelnia umożliwia dostęp do systemu głosuj24.pl, za pośrednictwem którego głosowanie do składu RUSS oraz do Senatu może być zostać przeprowadzone z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie z którym decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia. Aktualnie przeprowadzenie wyborów w trybie stacjonarnym na terenie Uczelni biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności związane z aktualnym stanem epidemii w Polsce oraz znacznym wzrostem zakażeń COVID-19 oraz ilością osób posiadających czynne prawo wyborcze powodowałoby narażenie – z racji zagrożeń epidemiologicznych – zdrowie wielu innych osób.

Pouczenie

W związku z wydaniem decyzji przysługuje Państwu prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Raciborzu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Są Państwo także uprawnieni do złożenia bezpośrednio skargi na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach za pośrednictwem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji – bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu wydającego decyzję.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przez upływem terminu do złożenia wniosku jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do złożenia wniosku.

Plik PDF do pobrania – kliknij tutaj