Aktualności

AktualnościStypendia

STYPENDIA ZMIANA TERMINÓW I PROCEDURY SKŁADANIA WNIOSKÓW

STYPENDIA ZMIANA TERMINÓW I PROCEDURY SKŁADANIA WNIOSKÓW

W związku z wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni, wynikających z nasilenia epidemiologicznego, decyzją Władz Uczelni z dnia 04-11-2020 r., przyjmowanie wniosków stypendialnych/podań na poszczególne rodzaje świadczeń nastąpi wg poniższych wytycznych:

  1. Wnioski na stypendia socjalne i jednorazowe zapomogi będą przyjmowane od dnia 17-11-2020 r. do dnia 20-11-2020 r. wyłącznie bezpośrednio w Biurze Sekcji Stypendiów z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z pracownikiem ds. socjalnych – w godzinach urzędowania jak niżej:

poniedziałek – czwartek: 8.00 – 14.30

piątek : 8.30 – 15.30

  •  Pozostałe wnioski tj. na stypendia rektora oraz dla osób niepełnosprawnych wraz z wymaganymi załącznikami, określonymi na stronie Uczelni pod zakładką: Student – Stypendia – Formalności, zapisanymi w formacie pdf, studenci będą mogli składać w terminie do dnia 10-11-2020r. wyłącznie w trybie on-line na adres skrzynki pracownika ds. socjalnych: anna.czekala@pwsz.raciborz.edu.pl

Potwierdzenie rejestracji wniosku złożonego on-line nastąpi  w drodze zwrotnego

e-maila pracownika sekcji stypendiów do studenta z nadanym numerem kolejnym z rejestru podań.

       Podania na stypendia rektora będą uzupełniane o średnią ocen wewnętrznie, bez udziału studenta, jednakże w przypadku nie spełnienia wymaganych kryteriów (chodzi o wysokość średniej ocen) wnioski nie spełniające wymogów formalnych będą automatycznie anulowane i nie będą podlegały analizie Komisji Stypendialnej. Informację o anulowaniu takiego wniosku student otrzyma w drodze e-mailowej.

Prosimy nie wysyłać wniosków w godzinach wykraczających poza ramy ustalonych godzin urzędowania jak wyżej.

Sporządzono: DOS, dn. 04.11.2020r.