Aktualności

AktualnościBON

FORUM STUDENTÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RAMACH OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

FORUM STUDENTÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RAMACH OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

         03.12.2020 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbyło się Forum studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie zorganizowano za pośrednictwem platformy e-learningowej MS Teams. Organizatorami wydarzenia były osoby tworzące Zespół ds. wsparcia psychologiczno-pedagogicznego studentów z niepełnosprawnościami: mgr Ewa Świerczek, mgr Beata Gawłowska oraz mgr Zofia Jędorowicz we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Raciborzu.

         Do udziału w Forum zaproszono studentów oraz absolwentów naszej Uczelni, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat realizacji procesu edukacji na poziomie studiów wyższych oraz społecznych aspektów funkcjonowania w środowisku akademickim. Na spotkaniu obecni byli również tłumacze języka migowego, gotowi  do udzielenia wsparcia osobom z dysfunkcją narządu słuchu.   Celem Forum było dążenie do poprawy dostępności naszej uczelni dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku.

         Podczas spotkania zaprezentowano szeroki katalog wsparcia jaki oferuje PWSZ w Raciborzu, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, jak również aktualnie podejmowane działania na rzecz poprawy dostępności naszej Uczelni w ramach realizacji projektu: „ PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” realizowanego w ramach  PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POWR.03.05.00-00-A072/19.

Ważnym elementem Forum była wypowiedź Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dr Danuty Zwolińskiej, która zwróciła szczególną uwagę na istotę współpracy w zakresie budowania założeń Uczelni dostępnej w szerokim ujęciu.

Studenci i absolwenci w swoich wypowiedziach podkreślali, jak ważne dla nich jest dobre wsparcie i zrozumienie ze strony środowiska akademickiego. Dzięki życzliwości i pomocy innych  możliwa jest pełna akceptacja swojej niepełnosprawności i wiara w to, że niepełnosprawność nie ogranicza, a raczej zmusza do wypracowania nowych sposobów na to, jak sobie z nią radzić.

W podsumowaniu Forum zaakcentowano fakt rosnących aspiracji edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej, podkreślając jednocześnie, że bez odwagi i uporu studentów w walce o samodzielność i dążenie do samorealizacji, osiągnięcie celu, jakim jest zdobycie wykształcenia byłoby niemożliwe.