Aktualności

Aktualności

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 odbyła się 1 października w Sali Widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury w gronie Studentów, Kadry Naukowej Uczelni, Pracowników i Znamienitych Gości – przyjaciół uczelni. Wykład Inauguracyjny wygłosiła dr Monika Porwoł z Instytutu Neofilologii.

Poniżej publikujemy tekst wystąpienia JM Rektora PWSZ w Raciborzu dr. Pawła Strózika z podsumowaniem bieżącej działalności, a także planami na przyszłość.

 

Szanowni Państwo!

W mojej pierwszej z życiu (debiutanckiej) przemowie rektorskiej sprzed roku poruszyłem kilka tematów dotyczących funkcjonowania Uczelni. Ich źródłem były głównie własne obserwacje pracy szkoły na przestrzeni prawie 20 lat. Mój bezpośredni wpływ na działanie Uczelni był ograniczony czasem i brakiem uprawnień do zarządzania. Pełniłem wcześniej jedynie funkcję prorektora i to tylko przez cztery lata.

Dzisiaj – po roku sprawowania funkcji rektora – mogę powiedzieć o wiele bardziej konkretnie, odnieść się do wydarzeń nadzorowanych lub spowodowanych przeze mnie, do sytuacji, na które miałem bezpośredni wpływ. Proszę zatem pozwolić mi na przywołanie kilku faktów z ostatniego roku.

To był wyjątkowo trudny, ale zarazem bardzo twórczy i dobrze wykorzystany czas. Mimo niesprzyjających warunków Uczelnia zrobiła milowy krok naprzód, dokonując w kilku obszarach pionierskich działań, dotychczas nieobecnych w mieście i powiecie czy regionie.

1. Strategia        

Rozpocznę od strategii. W pracach nad strategią przyjęliśmy koncepcję krótkoterminową – kilku najbliższych lat. W wyniku podejścia planistycznego strategia przybrała formę dokumentu z zadanymi celami i przyporządkowanymi zasobami w trzech najważniejszych obszarach: doskonalenie oferty dydaktycznej, wzmocnienie pozycji w mieście i regionie oraz dostosowanie oferty programowej do oczekiwań rynku pracy – optymalizacja współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Prace na strategią na kolejny okres de jure jeszcze trwają, ale jej cele operacyjne już są de facto realizowane. Przedstawię przykłady:     

Zacieśniliśmy współpracę z miastem i powiatem. Zgodnie z naszą misją – prowadzimy: „działanie dla rozwoju regionu poprzez oferowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych, wzbogacenie wiedzy oraz kształcenie”. Z satysfakcją konstatuję, że miasto i powiat aktywnie wspierają rozwój Uczelni zarówno na płaszczyźnie ideowej, jak również w sposób materialny. To dzięki współpracy z miastem w Uczelni działa książkomat. To samoobsługowe urządzenie umożliwia korzystanie ze zbiorów naukowej biblioteki Uczelni, służąc studentom i nauczycielom akademickim, którzy mogą odebrać lub zwrócić daną książkę niezależnie od godzin pracy Biblioteki. Książkomat ułatwia odbiór książek, przyspiesza proces wypożyczenia, a równocześnie ogranicza bezpośrednie kontakty, przerywając ewentualną transmisję koronawirusa. 

Powiat natomiast przyszedł nam z pomocą przy wyposażaniu pomieszczeń wykładowych oraz Centrum Symulacji Medycznej w nowoczesny sprzęt do realizacji dydaktyki oraz do cichej nauki studentów. Rada Powiatu przyjęła 30.09.2021 r. odpowiednią uchwałę. Środki te nie mogły zostać pozyskane z projektów, dlatego wsparcie powiatu pozwoli sfinalizować asystę techniczną, tak ważną w sprawnym procesie dydaktycznym. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Starosto – w imieniu Uczelni bardzo dziękuję! Rozwijając Uczelnię w Raciborzu, rozwijacie atrakcyjność miasta i powiatu, budujecie ich potencjał i siłę!

 To jedynie dwa przykłady wyrazistej współpracy z otoczeniem Uczelni. Takich przykładów jest więcej. Liczę na współdziałanie z każdym,  obecnym i przyszłym partnerem, z każdym sygnatariuszem umowy o współpracy.  

2. Proces dydaktyczny w pandemii koronawirusa

Okres epidemii i wymuszonego przez nią kształcenia zdalnego ujawnił ogromny potencjał narzędzi do kształcenia na odległość. W okresie, o którym mówię, udało się udoskonalić te zasoby. Dostosowanie procesów dydaktycznych do panujących warunków jest zrealizowane z sukcesem, stało się faktem. Wypracowaliśmy narzędzia do nauczania synchronicznego i asynchronicznego, które z pewnością pozwolą na hybrydowy model kształcenia, to znaczy połączenie wykładów i zajęć on-line z zajęciami stacjonarnymi. Jestem przekonany, że potrafimy sprawnie prowadzić kształcenie w tym modelu, choć chcielibyśmy maksymalnie otworzyć się na obecność studentów i odbudować osobiste relacje.

Modernizacja dydaktyki    

W grudniu 2020 roku uzyskaliśmy na nasz wniosek zwiększoną subwencję Ministra Edukacji i Nauki z przeznaczeniem m.in.
na finansowanie działań związanych z podniesieniem bezpieczeństwa studentów i pracowników Uczelni, poprawę warunków nauczania, zakup pomocy dydaktycznych, meble i inny sprzęt do prowadzenia zajęć.

Z uzyskanych środków kompletnie zmodernizowano 26 sal wykładowych głównego budynku Uczelni, a także wymieniono ławki oraz krzesła na nowe, dzięki czemu przestrzeń dydaktyczna zyskała zupełnie nową jakość i świeżość. Jest to największy remont, jaki zrealizowano w głównym budynku dydaktycznym Uczelni od czasów jego wybudowania.

Absolutną nowością i prawdziwym przełomem technologicznym jest utworzenie wirtualnej pracowni komputerowej z 80 stanowiskami.Jest to ultranowoczesne rozwiązanie dające studentom możliwości dostępu do mocy obliczeniowej dwóch serwerów, a także specjalistycznego oprogramowania dydaktycznego z dowolnego miejsca podłączonego do globalnej sieci Internet. Można to zrobić nawet przy użyciu smartfonów. Dzięki temu rozwiązaniu studenci mają nieograniczony dostęp m.in. do informatycznych zasobów dydaktycznych oraz specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego.

Uczelnia nie tętniła życiem studentów, bo ono prawie całkowicie przeniosło się w świat wirtualny, ale nie było w niej ciszy.  Szkoła dudniła hałasem młotów pneumatycznych, wiertarek, szlifierek, odkurzaczy pracujących przy remontach. Efekt jest znakomity!

3. Rekrutacja

Rekrutacja na studia była w bieżącym roku akademickim zagadnieniem z wieloma znakami zapytania. Pandemia koronawirusa znacząco ograniczyła możliwości promowania kierunków czy prezentowania potencjału Uczelni na zewnątrz. Dlatego koniecznym była zmiana dotychczasowych kanałów dotarcia do potencjalnych kandydatów i przekonania ich o atutach uczelni w Raciborzu. Nasza rekrutacja w ujęciu statystycznymnie odbiega od tendencji zauważalnych w innych szkołach wyższych. Uruchomiliśmy większość kierunków, a liczby naborowe gwarantują stabilność pracy Uczelni. Największą popularnością cieszą się: pielęgniarstwo, filologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kierunki inżynierskie, a także studia społeczne.    

4. Projekty

Poza procesem dydaktycznym Uczelnia prowadzi projekty, pozyskując środki zewnętrzne. Obecnie prowadzimy cztery. Przed redakcją wystąpienia rektora poprosiłem kierowników projektów o opisanie najważniejszych działań. Od każdego z nich otrzymałem tak obszerny materiał, że wystarczyłby na całą mowę rektorską, a przecież chciałbym powiedzieć jeszcze coś od siebie… Dlatego wspomnę o kilku najważniejszych działaniach, zapraszając osoby zainteresowane informacjami na strony internetowe Uczelni.

W ramach projektu Zintegrowany Program PWSZ przeprowadzono przede wszystkim informatyzację Uczelni. Wczoraj zakończyliśmy implementację narzędzia zaprojektowanego przez nasz dział informatyki, będącego systemem do obsługi kluczowych obszarów działalności placówki. Centralny System Informatyczny składa się z modułów dedykowanych wykładowcom (programy kształcenia, dyplomowanie, moduł wykładowcy, ankietowanie) i studentom (elektroniczna legitymacja, obsługa praktyk, ABK, integracja z JSA i ORPPD). Zastosowane rozwiązania są jednymi z nowocześniejszych wśród uczelni w kraju, a niektóre z nich są pionierskie (ABK), działają tylko u nas.  

W ramach projektu PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powstało Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych (BON), celem którego jest monitorowanie potrzeb studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zakresie działalności BON uruchomiono Centrum Wsparcia Psychologiczno- Edukacyjnego, w którym zatrudniona została kadra specjalistów: asystent dydaktyczny w osobie nauczyciela akademickiego, psycholog, pedagog-doradca zawodowy oraz logopeda. Dodatkowo Centrum Wsparcia Psychologiczno-Edukacyjnego oferuje wsparcie tłumacza języka migowego, zajęcia z lektoratów w formie alternatywnej oraz pomoc asystenta wspierającego.

Realizacja tego projektu pozwoliła m.in. na zniwelowanie barier architektonicznych oraz  dostosowanie  laboratoriów, pracowni i toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W ramach projektu Zarządzanie i Kompetencje Filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu realizujemy   wartościowe szkolenia kwalifikacyjne i specjalistyczne dla studentów, kadry administracyjnej i zarządzającej, a także modernizujemy  infrastrukturę informatyczną, poprzez zakup i wdrożenie efektywnej ochrony antywirusowej, systemu backup-owego – wykonującego kopie zapasowe – czy monitoring wizyjny, sterujący pracą 103 kamer.

Program rozwojowy na kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu to projekt mający na celu  poprawę  jakości kształcenia  pielęgniarek poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) oraz wprowadzenie nowych form nauczania metodami symulacji medycznej. Partnerem w projekcie jest Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka  w Raciborzu.

Aktualnie zakończono prace adaptacyjne i budowlane we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby Centrum oraz  opracowano „Programu rozwojowego w zakresie kształcenia metodami symulacji medycznej (…)”. Prace związane z realizacją projektu przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zajęcia praktyczne w MCSM rozpoczną się w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022. Już za kilka miesięcy Uczelnia będzie dysponować ultranowoczesnym narzędziem do kształcenia pielęgniarek, jakiego nie ma w promieniu 80 km.

5. Plany – sytuacja prawna Publicznych Uczelni Zawodowych

Z dniem 21 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ważnej dla nas ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowelizacja ta ma na celu umożliwienie publicznym uczelniom zawodowym, spełniającym łącznie określone w ustawie warunki, używania w swojej nazwie wyrazów „akademia nauk stosowanych”, nawiązujących do angielskiej nazwy „University of applied Sciences”. Ponieważ raciborska Uczelnia spełnia wszystkie kryteria ilościowe i jakościowe, poważnie rozważamy zmianę nazwy na Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu. Sądzimy, że nowa nazwa podniesie prestiż i rozpoznawalność Uczelni w regionie.

Plany – modernizacja bazy

Kampus Uczelni to budynki wymagające dalszych prac modernizacyjnych i remontowych. Chcielibyśmy stale poprawiać stan obiektów i rozwijać bazę dydaktyczną za pomocą dzisiejszych technologii. Myślimy o gruntownej termomodernizacji budynków Uczelni oraz domu studenta. Już dzisiaj na dachu budynku głównego istnieje instalacja przygotowana do podłączenia fotowoltaiki – źródła pozyskiwania energii odnawialnej. Planujemy uporządkowanie otoczenia Uczelni, budowę funkcjonalnego parkingu i terenów zieleni… Poszukujemy jedynie źródła finansowania…      

Szanowni Państwo!

Na koniec proszę pozwolić mi na osobistą refleksję.

Pierwszy rok sprawowania funkcji rektora był dla mnie czasem wytężonej pracy, poznawania sposobu funkcjonowania wszystkich komórek Uczelni i zdobywania doświadczenia. Bardzo się cieszę, że mogłem w tym czasie liczyć na wsparcie i radę osób z wewnątrz i zewnątrz Uczelni. To dodawało mi sił i motywowało do podejmowania kolejnych przedsięwzięć. Chcę wyraźnie powiedzieć jedno: Uczelnia pracowała (mówiąc językiem motoryzacji) na zwiększonych obrotach. Każdy pracownik wykonywał (poza swoimi zwykłymi obowiązkami) dodatkowe czynności, wynikające z zakresu prac rozwojowych. Dlatego wszystkim składam serdecznie podziękowania. Jako Rektor jestem dumy, że przyszło mi zarządzać grupą ludzi o takim potencjale kompetencyjnym, zaangażowaniu i inteligencji emocjonalnej. Między innymi te cechy pozwoliły stworzyć wspólnotę wartości, o której marzy każdy menadżer. Dzięki tym atrybutom przenieśliśmy Uczelnię w nowy wymiar.

Dziękuję za uwagę!