Aktualności

Aktualności

Społeczna odpowiedzialność Akademii

katalog dobrych praktyk

Społeczna odpowiedzialność Akademii

W ostatnich dniach ukazała się czwarta edycja „Katalogu dobrych praktyk uczelni w obszarach ESG”. Katalog jest przygotowany przez grupę ekspertów powołanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Link do katalogu: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni.

Idea dobrych praktyk, interesujących rozwiązań w obszarach „środowisko”, „czynniki społeczne” i „ład organizacyjny”, łączy się z Deklaracją Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, której raciborska Akademia jest sygnatariuszem.

Więcej: https://akademiarac.edu.pl/2022/06/07/pwsz-w-raciborzu-sygnatariuszem-deklaracji-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni/

Katalog dobrych praktyk w uczelni

W trakcie redakcji katalogu zaproszono szkoły wyższe z całego kraju – sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni – do informowania o dobrych praktykach realizowanych w ich strukturach. Zgłosiliśmy działania, które – naszym zdaniem – warte są upublicznienia, ponieważ mają istotny wpływ na właściwe funkcjonowanie Uczelni, poszerzanie Jej możliwości, Jej dostępność i rozwój. Dobre praktyki, opisane w Akademii, mieszczą się w obszarze „czynniki społeczne” i zostały przez nas zatytułowane: „Upowszechnianie wartości etycznych w środowisku uczelnianym Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu”, „Systematyczne polepszanie warunków studiowania osób z niepełnosprawnościami w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu”, „Innowacje w bibliotece naukowej Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu na przykładzie udostępnionego książkomatu”.

Upowszechnianie wartości etycznych

Dobra praktyka w tym obszarze ma na celu uświadomienie konieczności przestrzegania zasad etycznych przez nauczycieli akademickich i studentów. Chodzi o zapobieganie dyskryminacji, mobbingowi oraz nierównemu traktowaniu członków społeczności akademickiej. Nadrzędnym celem tych aktywności jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni społeczno-psychologicznej dla wszystkich członków społeczności uczelnianej.

Opis praktyki: Do katalogu wewnętrznych aktów prawnych funkcjonujących w uczelni wprowadzono zarządzeniem rektora „Kodeks etyki nauczyciela akademickiego”, „Kodeks etyki studenta” oraz „Procedurę przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji molestowaniu seksualnemu oraz ograniczania ryzyka związanego z konfliktami”. Dokumenty te skonsultowano ze związkami zawodowymi oraz Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego. Powołano także komisję antymobbingową, w skład której wchodzi profesjonalny mediator sądowy. Pracownicy dydaktyczni, administracyjni oraz obsługi wzięli udział w szkoleniu na temat mobbingu. Procedura została udostępniona studentom poprzez system informatyczny

Polepszanie warunków studiowania osób z niepełnosprawnościami

Dobra praktyka w tym obszarze ma na celu kształtowanie wspierającego środowiska studiowania dla osób z niepełnosprawnościami poprzez szkolenia świadomościowe pracowników uczelni, systemy specjalistycznego wsparcia oraz niwelację barier architektonicznych.

Opis praktyki: W ramach przedstawionej praktyki dokonano odpowiednich zmian organizacyjnych oraz zwiększono kompetencje nauczycieli i pracowników administracyjnych w zakresie pracy ze studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Powołano Biuro Obsługi Studentów z Niepełnosprawnościami oraz centrum wsparcia psychologicznoedukacyjnego. W ramach centrum studenci mogą korzystać z pomocy psychologa, asystenta dydaktycznego, asystenta wspierającego oraz logopedy. Przeszkolono 219 osób (87 w 2022 roku) w ramach szkoleń świadomościowych, metod pracy ze studentami z określonymi niepełnosprawnościami (narządu ruchu i chorób neurologicznych, narządu wzroku, słuchu, zaburzeń zdrowia psychicznego, spektrum autyzmu), z zakresu dostępności cyfrowej oraz z zakresu podniesienia kompetencji dydaktycznych dotyczących kluczowych aspektów projektowania uniwersalnego (innowacyjne metody kształcenia, lean managment, techniki kreatywności, rozwiązywanie konfliktów, formy aktywności fizycznej w szkoleniu uniwersalnym). W ramach likwidacji barier architektonicznych dostosowano zaplecze sanitarne, zamontowano schodołaz oraz wyposażono salę gimnastyczną w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Powstało także nowoczesne centrum digitalizacji wyposażone w sprzęt umożliwiający adaptację materiałów dydaktycznych dla OzN. Zakupiono także pomoce dydaktyczne niezbędne w projektowaniu uniwersalnym.

Innowacje w bibliotece naukowej – zwiększenie dostępności i książkomat

Więcej: https://akademiarac.edu.pl/2023/03/16/biblioteka-akademii-nauk-stosowanych-w-raciborzu-otwarta-dla-mieszkancow-raciborza-i-subregionu-wojewodztwa-slaskiego/

Zakup i zainstalowanie książkomatu był możliwy dzięki współpracy i wsparciu Urzędu Miasta Racibórz. Praktyka ta stanowi dowód na ścisłą współpracę Uczelni z samorządem. 

Zachęcamy wszystkich członków wspólnoty uczelnianej do lektury „Katalogu…”. Warto zapoznać się nie tylko z praktykami zgłoszonymi przez Akademię, ale także z działaniami podejmowanymi przez inne uczelnie. Społeczna odpowiedzialność uczelni to szerokie pole do działania. W przyszłym roku planujemy zgłoszenie kolejnych dobrych praktyk. Czekamy na Państwa propozycje!