Aktualności

Aktualności

PWSZ w Raciborzu sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

IMG-20220607-WA0006

PWSZ w Raciborzu sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

W dniu 2.06.2022 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiciele Uczelni: rektor, dr Paweł Strózik i prorektor ds. studentów dr Beata Fedyn uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni”, zwieńczeniem której było podpisanie deklaracji SOU. 

Konferencja w MFiPR

Podczas konferencji przypomniano historię Deklaracji SOU, przedstawiono efekty działania Grupy roboczej ds. SOU oraz zaprezentowano przykłady wdrażania zasad SOU zebrane w trzech katalogach dobrych praktyk publikowanych przez MFiPR od 2019 r. Swoją premierę miał również „Katalog Dobrych Praktyk Uczelni za rok 2021” (dostępny w bibliotece Uczelni oraz do pobrania poniżej:

https://akademiarac.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/2022_VI_02_Katalog_dobrych_praktyk_Spolecznej_Odpowiedzialnosci_Uczelni_za_2021.pdf

Podczas konferencji rektorzy i przedstawiciele 77 uczelni z całej Polski złożyli podpisy pod Deklaracją Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Obecnie sygnatariuszami Deklaracji SOU jest 160 polskich uczelni.

Pełna lista Sygnatariuszy Deklaracji SOU i plan konferencji do pobrania poniżej:

https://akademiarac.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/Sygnatariusze_Deklaracji_SOU_2017-2019-2022.pdf

https://akademiarac.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/Konferencja_SOU_2_czerwca_2022_Program-grafika.pdf

– Pierwsze podpisanie Deklaracji SOU przez polskie uczelnie miało miejsce w 2017 r. PWSZ w Raciborzu z powodzeniem i odpowiedzialnie realizuje zapisy deklaracji w codziennym funkcjonowaniu i może odnotować także dobre praktyki obecne w Uczelni. Dlatego bez wątpliwości zdecydowaliśmy się na dołączenie do tego prestiżowego gremium i podpisanie deklaracji – konstatuje rektor Strózik. Deklaracja ta wiąże się zresztą także z 17 celami zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals), które dziś są obecne w strategii każdej szanującej się instytucji – dodaje rektor.  

Definicja i treść Deklaracji SOU

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU) stanowi wyraz dobrowolnego zaangażowania szkół wyższych w promowanie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach kształcenia oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Deklaracja SOU została wypracowana w 2017 r. przez Grupę roboczą Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, będącego organem pomocniczym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Poniżej przekazujemy tekst Deklaracji SOU, który w formie czytelnej tablicy zostanie umieszczony w holu głównym Uczelni.


Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni


Szczególna rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje je do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy.

Mając na uwadze dobro szkolnictwa wyższego w Polsce, świadomi swojej roli w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnianiu wysokiej jakości badań i edukacji oraz dbaniu o wszechstronny rozwój społeczności akademickiej, zobowiązujemy się:

 1. Pielęgnować wartości akademickie zapisane m.in. w „Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego”, w szczególności: sumienność, obiektywizm, niezależność, otwartość i przejrzystość.
 2. Kształtować społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy.
 3. Upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.
 4. Poszerzać programy nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych.
 5. Realizować projekty wdrażające zasady społecznej odpowiedzialności, w szczególności dotyczące zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, wolontariatu pracowniczego, promocji zasad etyki, współpracy międzysektorowej, marketingu społecznie zaangażowanego.
 6. Podejmować badania naukowe i prace wdrożeniowe, które w ramach partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem przedsiębiorstw, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.
 7. Rozwijać współpracę międzyuczelnianą, krajową i międzynarodową, umożliwiającą adaptację i wzmacnianie najlepszych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni.
 8. Dbać o ład organizacyjny uczelni, opierając zarządzanie uczelnią na fundamentach społecznej odpowiedzialności, zarówno w dokumentach strategicznych, jak i wynikających z nich działaniach służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności akademickiej i skutecznej realizacji misji uczelni.
 9. Zapewniać przejrzystość prowadzonej przez uczelnię działalności poprzez m.in. mierzenie rezultatów, promowanie i upowszechnianie dorobku oraz wskazanie osoby lub zespołu koordynującego te działania.
 10. Prowadzić działalność w taki sposób, by minimalizować negatywny wpływ aktywności realizowanych przez społeczność akademicką oraz jej interesariuszy na środowisko przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach.
 11. Prowadzić dialog z interesariuszami na temat priorytetów polityki społecznej odpowiedzialności uczelni oraz informować o jej rezultatach.
 12. Kierować się zasadami etyki i odpowiedzialności w procesie nauczania i prowadzenia badań naukowych dla zapewniania interesariuszom optymalnych warunków do korzystania z wiedzy, kapitału intelektualnego i dorobku uczelni.