Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Wizyta w Ostrawie w ramach programu Erasmus+

ou

Wizyta w Ostrawie w ramach programu Erasmus+

W okresie od 20 do 24 listopada 2023 roku, dr Estera Jasita oraz dr Renata Sput zrealizowały udaną wizytę w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu w Ostrawie w ramach programu Erasmus+ – Staff Mobility of Teaching.

Głównym celem ich pobytu było przeprowadzenie cyklu wykładów w języku niemieckim dla studentów germanistyki miejscowej uczelni, a także zaprezentowanie Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. W trakcie zajęć, studenci studiów licencjackich i magisterskich wykazali duże zainteresowanie poruszanymi tematami oraz aktywnie współpracowali z prowadzącymi.

Podczas spotkań z czeskimi wykładowcami omawiano kwestie związane z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego w Czechach i Polsce. Poruszano również tematykę metod nauki oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności studentów. Dyskutowano nad codziennymi wyzwaniami, z jakimi muszą zmierzyć się zarówno wykładowcy, jak i studenci, w tym nad problemem grup mieszanych uczących się w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Renata Sput przeprowadziła cykl wykładów poświęconych kulturze niemieckiej na przestrzeni dziejów, skupiając się na związku kultury i historii czeskiej, niemieckiej oraz śląskiej na obszarze Moraw, zwłaszcza w XX i XXI wieku. W ramach zajęć studenci  wykonywali również praktyczne ćwiczenia.

Z kolei Estera Jasita prowadziła zajęcia z dydaktyki nauczania języka niemieckiego, gdzie omawiane były kwestie dotyczące skutecznego wykorzystania środków dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli obrazu podczas lekcji. Studenci aktywnie uczestniczyli w dyskusjach, prezentując swoje propozycje dotyczące wykorzystania różnorodnych obrazków podczas zajęć.

Należy podkreślić doskonałą znajomość języka niemieckiego czeskich studentów oraz ich wysoką motywację, otwartość i chęć współpracy podczas zajęć. Wizyta przyczyniła się do owocnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami oraz zacieśniła więzi między środowiskiem akademickim obu instytucji.

dr Estera Jasita

dr Renata Sput