ECTS Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

ECTS Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – magister

Poziom kwalifikacji: kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 – 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (D. U. z 28 listopada 2018, poz. 2218), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (D. U. z 2019, poz. 1450).

Profil kształcenia: praktyczny

Efekty uczenia się:

wiedza:  absolwent zna podstawową terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w  praktyce pedagogicznej, dysponuje również uporządkowanymi wiadomościami na temat procesów pedagogicznych oraz ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i biomedycznych podstaw, posiada także niezbędną wiedzę o uczestnikach działalności pedagogicznej oraz metodyce projektowania, realizacji i ewaluacji zastosowanych działań praktycznych, zna elementarne zasady planowania i prowadzenia badań pedagogicznych,

umiejętności: absolwentpotrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu analizowania i interpretowania wybranych problemów pedagogicznych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, potrafi rozwiązywać konkretne problemy pedagogiczne, prognozować przebieg ich rozwiązywania, przewidywać skutki planowanych działań, organizować i realizować założone działania pedagogiczne, dokonywać ewaluacji wspomnianych działań ukierunkowanych na ich modyfikację w określonym obszarze praktyki pedagogicznej,

kompetencje społeczne: absolwentjest przygotowany do aktywnej pracy w instytucjach, organizacjach i grupach realizujących działania pedagogiczne oraz posiada niezbędne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem praktyki pedagogicznej, potrafi posługiwać się zasadami i  normami etycznymi w podejmowanej działalności, ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i  przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Sylwetka absolwenta: absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym jest przygotowany do pełnienia roli nauczyciela – wychowawcy  w przedszkolu i klasach początkowych.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym to:

profesjonalista, posiadający wysoki poziom kompetencji zawodowych, niezbędnych do kształtowania i rozwoju osobowości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, posiadający różnorodne doświadczenia, w tym dotyczące własnej osoby (samoocena, samoakceptacja), świadomy swoich mocnych stron i kompetencji komunikacyjnych, które pozwolą mu prowadzić dialog, nawiązywać relacje interpersonalne z dziećmi i ich rodzicami w duchu podmiotowości, tolerancji, szacunku i zrozumienia;

refleksyjny praktyk w działaniu, który potrafi kreować środowisko edukacyjne sprzyjające wspieraniu indywidualnych zdolności, pasji i talentów dzieci oraz podejmowaniu pracy na rzecz własnego rozwoju, niezbędnej w całożyciowym funkcjonowaniu każdej jednostki, posiadający wysoki poziom kompetencji prakseologicznych, który pozwoli mu także na dobór odpowiednich metod kształcenia, środków dydaktycznych i form organizacyjnych, umożliwiających indywidualizację procesu kształcenia – zróżnicowanie działań tak, by stworzyć dzieciom warunki do pracy na miarę ich możliwości, dzięki czemu będą mogły “doświadczać świata” – uczyć się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie;

nauczyciel przygotowany do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki, dzieckiem z zburzeniami w zachowaniu oraz dzieckiem zdolnym. Wykazuje się również biegłością w posługiwaniu się językiem angielskim, rozumie potrzebę i istotę wczesnego startu w nauczaniu i uczeniu się języka obcego, ma wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia edukacji obcojęzycznej w nurt intencjonalnego kształcenia i wychowania dzieci.

Dalsze możliwości kształcenia:   studia podyplomowe

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: dla poszczególnych naborów w załączniku

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu, stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik programu studiów: dr Ludmiła Nowacka