ECTS Pedagogika

ECTS Pedagogika

Część II

Informacje o programie i planie studiów

Kierunek: Pedagogika

Moduły specjalnościowe do wyboru: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika korekcyjna z logopedią szkolną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

Poziom kwalifikacji: Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (D.U. 2018 r. poz. 2218).

Profil kształcenia: praktyczny

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna podstawową terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w  praktyce pedagogicznej. Dysponuje również uporządkowanymi wiadomościami na temat procesów pedagogicznych oraz ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i biomedycznych podstaw. Posiada także niezbędną wiedzę o uczestnikach działalności pedagogicznej oraz metodyce projektowania, realizacji i ewaluacji zastosowanych działań praktycznych. Zna elementarne zasady planowania i prowadzenia badań pedagogicznych.

Umiejętności:  absolwent potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu analizowania i interpretowania wybranych problemów pedagogicznych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań. Potrafi rozwiązywać konkretne problemy pedagogiczne, prognozować przebieg ich rozwiązywania,  przewidywać skutki planowanych działań, organizować i realizować założone działania pedagogiczne, dokonywać ewaluacji wspomnianych działań ukierunkowanych na ich modyfikację w określonym obszarze praktyki pedagogicznej.

Kompetencje społeczne: absolwent jest przygotowany do aktywnej pracy w instytucjach, organizacjach i grupach realizujących działania pedagogiczne oraz posiada niezbędne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem praktyki pedagogicznej. Potrafi posługiwać się zasadami i  normami etycznymi w podejmowanej działalności. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i  przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Sylwetka absolwenta:

Studia w zakresie specjalności pedagogika resocjalizacyjna z opiekuńczo – wychowawczą  stwarzają szansę zdobycia kwalifikacji do pracy we wszystkich typach placówek resocjalizacyjnych, penitencjarnych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych. Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, kuratora sądowego, asystenta rodziny, opiekuna w domu pomocy społecznej oraz pedagoga – kreatora czasu wolnego.  

Dalsze możliwości kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu, stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik programu studiów: dr Ludmiła Nowacka