ECTS Pedagogika

ECTS Pedagogika

Część II

Informacje o programie i planie studiów

Kierunek: Pedagogika

Moduły specjalnościowe do wyboru: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika korekcyjna z logopedią szkolną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

Poziom kwalifikacji: Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (D.U. 2018 r. poz. 2218).

Profil kształcenia: praktyczny

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna podstawową terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w  praktyce pedagogicznej. Dysponuje również uporządkowanymi wiadomościami na temat procesów pedagogicznych oraz ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i biomedycznych podstaw. Posiada także niezbędną wiedzę o uczestnikach działalności pedagogicznej oraz metodyce projektowania, realizacji i ewaluacji zastosowanych działań praktycznych. Zna elementarne zasady planowania i prowadzenia badań pedagogicznych.

Umiejętności:  absolwent potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu analizowania i interpretowania wybranych problemów pedagogicznych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań. Potrafi rozwiązywać konkretne problemy pedagogiczne, prognozować przebieg ich rozwiązywania,  przewidywać skutki planowanych działań, organizować i realizować założone działania pedagogiczne, dokonywać ewaluacji wspomnianych działań ukierunkowanych na ich modyfikację w określonym obszarze praktyki pedagogicznej.

Kompetencje społeczne: absolwent jest przygotowany do aktywnej pracy w instytucjach, organizacjach i grupach realizujących działania pedagogiczne oraz posiada niezbędne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem praktyki pedagogicznej. Potrafi posługiwać się zasadami i  normami etycznymi w podejmowanej działalności. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i  przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Sylwetka absolwenta:

Studia w zakresie specjalności pedagogika resocjalizacyjna stwarzają szansę zdobycia kwalifikacji do pracy we wszystkich typach placówek resocjalizacyjnych, penitencjarnych, profilaktycznych i opiekuńczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku wychowawcy resocjalizacyjnego w schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku adaptacji społecznej, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym oraz w areszcie śledczym. Może także pełnić funkcję pedagoga szkolnego, pedagoga w zespole diagnostyczno-korekcyjnym, pedagoga w rodzinnym ośrodku diagnostyczno – konsultacyjnym, kuratora sądowego, wychowawcy w świetlicy środowiskowej, terapeutycznej, wychowawcy ulicznego, podwórkowego, wychowawcy w policyjnej izbie dziecka oraz w pogotowiu opiekuńczym.

Dodatkowym atutem tej specjalności jest możliwość wyboru bloków przedmiotów z zakres terapii pedagogicznej lub pedagogiki rodziny. Nabyte w ten sposób wiadomości i umiejętności umożliwiają wykorzystanie wychowania fizycznego oraz sportu w procesie profilaktyczno-wychowawczym i resocjalizacyjnym, a dodatkowe kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej predysponują do stosowania profesjonalnych metod diagnozy, poradnictwa i terapii oraz wspierania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych a także prowadzenia porad i konsultacji dla wychowanków, rodziców i nauczycieli.

Absolwent modułu specjalnościowego pedagogika korekcyjna z logopedią szkolną uzyskuje kwalifikacje logopedy szkolnego i pedagoga – terapeuty. Jest przygotowany do organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym, stymulacyjnym, terapeutycznym, wspomagającym i korekcyjno – kompensacyjnym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowany jest zatem do pracy z dzieckiem z zaburzeniami artykulacji (wadami wymowy), dyslektycznym, mającym trudności w nauce matematyki, przejawiającym zaburzenia systemu uwagi, nadpobudliwość psychoruchową, trudności w kontroli zachowania w sytuacjach zadaniowych typu szkolnego, zakłócenia funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego i lateralizacji. Ponadto absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć stymulujących rozwój dzieci uzdolnionych.Absolwent może prowadzić zajęcia logopedyczne w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii wad wymowy, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, przedszkolu i szkole podstawowej. Zdobyte wiadomości, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiają mu także podjęcie pracy w żłobku, klubie dziecięcym, świetlicach terapeutycznych i środowiskowych, ośrodkach wychowawczych, specjalistycznych gabinetach diagnozy i terapii pedagogicznej, gabinetach logopedycznych oraz na stanowisku asystenta rodziny.

Absolwent modułu specjalnościowego pedagogika opiekuńczo – wychowawcza  zdobywa interdyscyplinarną wiedzę oraz praktyczne kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w świetlicach szkolnych, internatach, bursach, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, jako pedagog szkolny oraz w stacjonarnych i dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, w placówkach kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych realizujących zajęcia dla osób starszych, uniwersytetach trzeciego wieku. Zrealizowane w ramach studiów przedmioty predestynują absolwentów do diagnozowania, zaspokajania różnych potrzeb dzieci, młodzieży, osób dorosłych, związanych z: sytuacjami życiowymi,  aktywnością ruchową; organizacją i spędzaniem czasu wolnego,  rekreacją, aktywnością kulturalno-edukacyjną; działalnością hobbystyczną, towarzyską i ludyczną. W ramach praktyk asystenckich i metodycznych studenci weryfikują zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje pedagoga opiekuńczo – wychowawczego.

Dalsze możliwości kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu, stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik programu studiów: dr Ludmiła Nowacka