ECTS Pielęgniarstwo – studia I stopnia

ECTS Pielęgniarstwo – studia I stopnia

Część II

Informacje o programie i planie studiów

 

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia I stopnia

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

Poziom kwalifikacji: kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (D.U. 2018 r. poz. 2218), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (D. U. 2019 r. poz. 1573).

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów

Profil kształcenia: praktyczny

Efekty uczenia:

wiedza: absolwent posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa  oraz ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, posiada również znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywanego zawodu pielęgniarki,

umiejętności: absolwent potrafi w pełni korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,  potrafi udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, posiada umiejętność sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, potrafi samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, w pełni potrafi organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,

kompetencje społeczne: absolwent skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem, ma pełną świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Sylwetka absolwenta: absolwent dysponuje szczegółową wiedzą z zakresu pielęgniarstwa i ogólną z zakresu innych nauk medycznych. Legitymuje się także znajomością regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Potrafi samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Umie udzielać świadczeń w zakresie promowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się i jest przygotowany do korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej i bezpieczeństwa pacjenta. Potrafi organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działa­nia społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i innych osób, a tym samym jest przygotowany do skutecznego i empatycznego porozumiewa się ze zdrowym i chorym człowiekiem.

Podczas studiów zdobywa zatem wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają na zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej, domach opieki społecznej, sanatoriach), a także w żłobkach, placówkach oświatowych i jednostkach ratownictwa medycznego. Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

Dalsze możliwości kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kontynuacja kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek, możliwość uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: (dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienie wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenie, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu), stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego praktycznego i teoretycznego.

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik programu studiów: dr Marek Sroka