Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 3/2017

rozporzadzenia

ZARZĄDZENIE NR 3/2017

ZARZĄDZENIE NR 3/2017

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 13 stycznia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia procedury planowania zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu na 2017 rok

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. z dnia 26 października 2016 roku DZ.U. z 2016 r., poz. 1842), § 37 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, zarządzam co następuje:

§1

  1. Nauczyciel akademicki uzgadnia z dyrektorem instytutu plan prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych.
  2. Propozycje dot. uzgodnień, o których mowa w ust. 1, składać można w terminie do dnia 20 stycznia dla semestru letniego i do dnia 30 czerwca dla semestru zimowego.

§2

  1. Samodzielny pracownik naukowo- dydaktyczny ma prawo do zaproponowania preferowanych przez niego dni tygodnia, w których będzie prowadził zajęcia dydaktyczne. Preferencje te będą uwzględniane w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych.
  2. Pozostali nauczyciele akademiccy maja prawo do zaproponowania jednego preferowanego dnia tygodnia, w którym będą prowadzili zajęcia dydaktyczne. Preferencje będą uwzględniane w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych.

§3

  1. Samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny ma prawo wskazać 2 terminy, w których nie będzie prowadził zajęć dydaktycznych dla grup osób pracujących. Preferencje te będą uwzględniane w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych.
  2. Pozostali nauczyciele akademiccy mają prawo wskazać 1 termin, w którym nie będą prowadzili zajęć dydaktycznych dla grup osób pracujących. Preferencje te będą uwzględniane w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura
Rektor PWSZ w Raciborzu