Aktualności

Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 116/2016

rozporzadzenia

ZARZĄDZENIE NR 116/2016

ZARZĄDZENIE NR  116/2016

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia  21 grudnia  2016 roku

w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

w dniu 22 grudnia  2016 roku

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 26 października 2016 roku DZ.U. z 2016 r., poz. 1842)  § 37 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1

W dniu 22 grudnia 2016 roku od godziny 15.00 wprowadzam godziny wolne od zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.