Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 93/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu – godziny wolne 31.10

Wejście główne - PWSZ Racibórz

ZARZĄDZENIE NR 93/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu – godziny wolne 31.10

ZARZĄDZENIE NR 93/2018

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 24 października 2018 roku

w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie art. 23, ustawy z dnia 20 lipca 2008 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz. 1668), § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu ( uchwała nr 15/2017 Senatu Uczelni z pózn. zm.) oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1

W dniu 31 października 2018 roku od godziny 12.55, wprowadzam godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

dr hab.inż.arch. Ewa Stachura