Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 i godzin wolnych

Wejście główne - PWSZ Racibórz

ZARZĄDZENIE NR 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 i godzin wolnych

ZARZĄDZENIE NR 74/2019

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Na podstawie art.23 ust.1 i 2 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

( Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z pozn. zm.), w związku zapisami § 17 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 61/2019 Senatu Uczelni), zarządzam co następuje:

§1

Ustalam na dzień  3 października 2019 roku termin Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020.

§2

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2019/2020 w dniu 3 października 2019 roku, ustalam godziny wolne od zajęć dydaktycznych od 9.40 do 15.45.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.