Aktualności

AktualnościEdukacja ArtystycznaInstytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychInstytut TechnikiKomunikaty prasoweKoronawirusStudentZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 141/2020 Rektora w sprawie zmiany organizacji kształcenia w PWSZ w Raciborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 141/2020 Rektora w sprawie zmiany organizacji kształcenia w PWSZ w Raciborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.), § 17 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (Uchwała Senatu nr 61/2019 z dnia 25 września 2019 r. z późn. zm.), § 18 ust. 2 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (Uchwała Senatu nr 23/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1835) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W okresie od dnia 21 października 2020 roku do dnia 15 listopada 2020 roku zajęcia dydaktyczne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Studenci i wykładowcy w celu realizacji kształcenia używają tylko adresów e-mailowych z domeny PWSZ:
    1) wykładowcy: imię.nazwisko@pwsz.raciborz.edu.pl
    2) studenci: nr_albumu@student.pwsz.raciborz.edu.pl

Niedopuszczalne jest wysyłanie materiałów na skrzynki poczty elektronicznej. Wykładowcy wszystkie materiały umieszczają na platformie Moodle pod odpowiednim kursem, z dostępem dla odpowiedniej grupy.

  1. Rekomendowane oprogramowanie do komunikacji znajduje się na stronie uczelni w zakładce E-Nauka: https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/studia/enauka-pwsz-w-raciborzu/. Narzędziem komunikacji synchronicznej jest Microsoft Teams, a komunikacji asynchronicznej platforma Moodle. Zaleca się, aby kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywało się z zachowaniem synchronicznej interakcji, zgodnie z ustalonym planem zajęć oraz zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe, przy użyciu narzędzi komunikacji synchronicznej: Microsoft Teams. W przypadku korzystania z innego oprogramowania Uczelnia nie dostarcza licencji, jak również Dział Informatyki nie udziela wsparcia i pomocy.
  2. Dyrektorzy Instytutów są zobowiązani do składania pisemnych raportów z realizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Raporty składać należy Prorektorowi ds. organizacji w każdy poniedziałek do godziny 15:30 drogą elektroniczną lub tradycyjną w odstępach tygodniowych.

§ 2

  1. W celu przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 pracodawca może polecić pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej.
  2. Zakres i zasady wykonywania pracy zdalnej pracownika niebędącego nauczycielem akademickim ustalają bezpośredni przełożeni. Zakres i zasady wykonywania pracy zdalnej podlegają zatwierdzeniu przez Pracodawcę.

§ 3

W okresie wskazanym w § 1 ust. 1 nie obowiązują zapisy Zarządzenia nr 104/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 17 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które są sprzeczne z niniejszym Zarządzeniem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor PWSZ w Raciborzu
dr Paweł Strózik