Aktualności

AktualnościBibliotekaBON

Biblioteka bez barier

Biblioteka bez barier

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Raciborzu, przy współudziale pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, dr Danuty Zwolińskiej oraz zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom niepełnosprawnym w składzie: mgr Zofia Jędorowicz, mgr Beata Gawłowska i mgr Ewa Świerczek, zorganizowała w dniu 11.05.2021 r. forum dla studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Biblioteka bez barier”. Spotkanie w formie online odbyło się w ramach  XVIII edycji ogólnopolskiego programu Tygodnia Bibliotek 2021.

Forum dla studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pracownicy biblioteki zapoznali uczestników spotkania z wprowadzonymi zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki PWSZ, które dotyczyły praw osób niepełnosprawnych, przedstawiając dostępność biblioteki dla tych osób. Omówiono także udział biblioteki w projekcie „PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” POWR.03.05.00-00-A072/19.

– „Potrzeby osób z różnymi dysfunkcjami zostały w Uczelni zauważone już wcześniej. W miarę możliwości podejmowaliśmy działania, aby studia w Uczelni były dostępne dla wszystkich – mówi rektor Paweł Strózik. Projekt „PWSZ uczelnią otwartą…” pozwolił zrealizować zadania miękkie i twarde w celu jeszcze lepszej integracji osób z niepełnosprawnościami ze społecznością Uczelni. Wszystkim zaangażowanym w implementację projektu serdecznie dziękuję!”.

Współpraca z jednostkami zewnętrznymi

Na spotkaniu poinformowano także o porozumieniu, które Biblioteka PWSZ zawarła ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie. Organizacja ta zajmuje się m. in. udostępnianiem cyfrowych książek mówionych (audiobooków).

Na zakończenie forum przypomniano o możliwości skorzystania z dotacji na zakup książek w ramach funduszu dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystania z indywidualnych szkoleń dot. wyszukiwania informacji.