ECTS Filologia

ECTS Filologia

 Część II

Informacje o programie i planie studiów

Kierunek: Filologia –  język angielski poziom komunikatywny, język angielski poziom podstawowy, język niemiecki poziom komunikatywny, język niemiecki poziom podstawowy, język czeski poziom podstawowy

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

Poziom kwalifikacji: Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów lub na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy (D.U. 2018 r. poz. 2218)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (D.U. 2019 r. poz. 1450).

Profil kształcenia: praktyczny

Efekty uczenia się:  

Wiedza: absolwent zna podstawową terminologię z zakresu filologii, rozumie jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie filologii (problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach) oraz podstawową wiedzę o odbiorcach pracy filologa, metodach diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług świadczonych przez przedstawicieli w/w zawodów.

Umiejętności: absolwent potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną (z zakresu filologii oraz powiązanych z nią dyscyplin) do diagnozowania, projektowania i realizowania działań w celu podniesienia efektywności własnej pracy jako nauczyciel, tłumacz lub filolog-specjalista, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w pracy zawodowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym), a także nowoczesnych technologii (ICT, programy wspomagające pracę tłumacza), posiada i wykorzystuje podstawowe umiejętności badawcze  w odniesieniu do wybranego obszaru nauk filologicznych; potrafi opracować i zaprezentować wyniki, opracować wnioski (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych poszukiwań, ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi używać języka specjalistycznego, porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów oraz technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dyscyplin filologii, jak również z odbiorcami spoza grona specjalistów, potrafi wyszukiwać i wykorzystywać informacje dotyczące możliwości pozyskiwania środków przeznaczonych na wsparcie własnej działalności (tłumaczeniowej, edukacyjnej, filologa-specjalisty lub działalności zakładu, w którym pracuje).

Kompetencje społeczne: absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, potrafi uzasadnić potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, potrafi ocenić własne kompetencje, jest przekonany o potrzebie doskonalenia swoich umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w zakresie filologii w środowisku szkolnym, otoczeniu biura tłumaczeń czy przedsiębiorstwie; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent osiąga bardzo dobrą znajomość języka obcego (j. angielskiego, j. niemieckiego, j. czeskiego)  w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii danego obszaru językowego. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowują go do podjęcia zatrudnienia w charakterze organizatora i propagatora kultury określonego obszaru językowego.

Wybór odpowiedniej specjalizacji (kształcenie biznesowe, kształcenie translatorskie, kształcenie pedagogiczne) umożliwia podjęcie pracy w firmie lub przedsiębiorstwie kooperującym z partnerami zagranicznymi, realizację zadań zawodowych w charakterze tłumacza lub też uzyskanie przygotowania pedagogicznego.

Dalsze możliwości kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu), stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0).

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskaniezaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik programu studiów: dr Daniel Vogel