Aktualności

Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od zajęć dydaktycznych 4 czerwca 2017

Kodeks etyki pracownika naukowego

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od zajęć dydaktycznych 4 czerwca 2017

 

ZARZĄDZENIE NR  37/2017

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od zajęć dydaktycznych

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz.U. 2016, poz. 1842 t.j.)  § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam
co następuje:

§1

Ustalam dzień 4 czerwca 2017 roku dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.