Aktualności

AktualnościInstytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychInstytut TechnikiZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE Nr 112/2020 Rektora z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 112/2020 Rektora z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 112/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

            Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn zm.), w związku z zapisami § 17 ust. 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 61/2019 Senatu Uczelni z późn. zm.), § 6 ust. 4 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam na dzień 1 października 2020 roku termin Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021.

§ 2

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2020/2021, dzień 1 października 2020 roku ustanawiam dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dr Paweł Strózik
Rektor PWSZ w Raciborzu