Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 69/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych

ZARZĄDZENIE NR 69/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU
ZARZĄDZENIE NR 69/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych.

Na podstawie art.23 ust.1 i 2 pkt 2 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.85 z pózn.zm.), w związku z zapisami §17 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 61/2019 Senatu Uczelni z pózn.zm.), §6 ust. 4 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, zarządzam co następuje:

§1
Dzień 12 czerwca 2020 roku ustanawiam dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor dr hab. inż. arch. Ewa Stachura