Aktualności

Wybory uzupełniające

ZARZĄDZENIE NR 115/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

ZARZĄDZENIE NR 115/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

 

ZARZĄDZENIE NR 115/2017

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 21 listopada  2017 roku

w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej

na podstawie art. 66  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz.U. 2016, poz. 1842 z pózn. zm) , §35 oraz w związku z §46 ust. 1, 2 i 7, §49 ust.1 pkt 4

i 5, ust. 7  Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, zarządzam co następuje:

§1

  1. W związku z utratą biernego prawa wyborczego przez dwóch członków Uczelnianej Komisji Wyborczej,  ponownie zarządzam zgłaszanie kandydatów do tej Komisji w grupie studentów oraz w grupie nauczycieli akademickich.
  2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów wraz z pisemną zgodą na kandydowanie, wyznaczam na dzień 22 listopada  2017 roku na godzinę 12.00.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

REKTOR

                                                                                         dr hab. inż.arch. Ewa Stachura