Aktualności

Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 81/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 17 października 2019 roku w sprawie powołania Pana dr Jacka Pierzchały (Pierzchała) na funkcję Prorektora ds. dydaktyki i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenia PWSZ Racibórz

ZARZĄDZENIE NR 81/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 17 października 2019 roku w sprawie powołania Pana dr Jacka Pierzchały (Pierzchała) na funkcję Prorektora ds. dydaktyki i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 81/2019

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 17 października 2019 roku

w sprawie powołania Pana dr Jacka Pierzchały (Pierzchała) 

na funkcję Prorektora ds. dydaktyki i studentów

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Na podstawie art. 23 ust. ust.1 i 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018, poz. 1668 z pózn.zm.) oraz na podstawie § 17 pkt 10 i § 18 ust. 1, §21 ust. 1-2,4,6 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 61/2019 Senatu Uczelni ), zarządzam co następuje:

§1

  1. W okresie od dnia 17 października 2019 roku do 31 sierpnia  2020 roku powołuję Pana dr Jacka Pierzchałę  (Pierzchała)  na funkcję Prorektora ds. dydaktyki i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
  2. Zadania Prorektora ds. dydaktyki i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu zostały określone w Regulaminie organizacyjnym Uczelni w załączniku do  zarządzenia Rektora nr 67/2019 z dnia 1 października 2019 roku.

§2

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

§3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

REKTOR

dr hab. inż. arch.  Ewa Stachura