Aktualności

Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 98/2016

rozporzadzenia

ZARZĄDZENIE NR 98/2016

ZARZĄDZENIE NR  98 /2016

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 6 października  2016 r.

w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich dniu 11 października 2016 roku

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.Dz.U. z 2012 r. poz. 572  z pózn. zmianami)  § 37 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2016/2017 w dniu 11 października 2016 roku ogłaszam w tym dniu godziny rektorskie od godziny 11.55.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.