Aktualności

Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 100/2016

rozporzadzenia

ZARZĄDZENIE NR 100/2016

ZARZĄDZENIE NR  100/2016
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU
z dnia 21 października  2016 r. w sprawie ustalenia   dni wolnych od zajęć dydaktycznych

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( tj.Dz.U. z 2012 r. poz. 572  z pózn. zmianami)  § 37 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ustalam  30 października 2016 roku oraz 31 października 2016 roku dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.