Aktualności

Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 120 /2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

Zarządzenia PWSZ Racibórz

ZARZĄDZENIE NR 120 /2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

ZARZĄDZENIE NR 120 /2017

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
w dniu 20 grudnia 2017 roku

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz.U. 2016, poz. 1842 t.j z pózn.zm.),  § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z spotkaniem świątecznym w dniu 20 grudnia 2017 roku, wprowadzam w tym dniu godziny rektorskie (godziny wolne od zajęć dydaktycznych) od godziny 13.25 do godziny 14.55.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.