Aktualności

Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 121/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

Zarządzenia PWSZ Racibórz

ZARZĄDZENIE NR 121/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

ZARZĄDZENIE NR  121/2017

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy z tytułu
Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz.U. 2016, poz. 1842 z pózn.zm), art. 130 §2 Kodeksu pracy, oraz na podstawię § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,  zarządzam co następuje:

§ 1

Obniżam pracownikom wymiar czasu pracy z tytułu  święta trzech króli  przypadające w 2018 roku w sobotę i udzielam z tego tytułu dzień wolny przypadający na dzień 2 stycznia 2018 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.