Aktualności

Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 111/2019 Rektora z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Wejście główne - PWSZ Racibórz

ZARZĄDZENIE NR 111/2019 Rektora z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

ZARZĄDZENIE NR 111/2019

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

 

Na podstawie art.23 ust.1 i 2 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

( Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z pozn. zm.), w związku zapisami § 17 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 61/2019 Senatu Uczelni), zarządzam co następuje:

§1

W dniu 12 grudnia 2019 roku, ustalam godziny wolne od zajęć dydaktycznych od 11.20 do 13.50.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
Ewa Stachura