Aktualności

Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 113/2016

rozporzadzenia

ZARZĄDZENIE NR 113/2016

ZARZĄDZENIE NR  113/2016

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 9 grudnia  2016 roku

w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich dniu 15 grudnia  2016 roku

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( tj. z dnia 26 października 2016 roku DZ.U. z 2016 r., poz. 1842)  § 37 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1

W związku z organizowanym w dniu 15  grudnia 2016 roku spotkaniem opłatkowym dla pracowników Uczelni,  ogłaszam w tym dniu godziny rektorskie w godzinach od 12.15 do 14.40.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura
Rektor PWSZ w Raciborzu